Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/150

Click to flip

150 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Cén fath?
Why?
Cén áit?
Where?
Gabh mo leithscéal
excuse me
más é do thoil é
please
tá fáilte romhat
you are welcome
cén chaoi a bhfuil tú?
how are you?
mar sin é?
is that so?
muise
indeed
boird
tables
cótaí
coats
cupáin
cups
doirse
doors
daoine
people
duine
person
fir
men
gasúr
child
gasúir
children
lampaí
lamps
múinteoir
teacher
múinteoirí
teachers
rud
thing
rudaí
things
teach
house
tithe
houses
timpiste
accident
timpistí
accidents
táthar
one is...
níltear
one is not...
an bhfuiltear
is one...?
deir
says
airgead
money
am
time
anam
soul
garraí
field, garden
garranta
fields, gardens
boithrí
roads
anamnacha
souls
amanna
sometimes
leabhar
book
feicim
I see
cá bhfuil
where is?
áiteacha
places
mná
women
cabaire
talkative person
candáil
auction
ceann
head, end, roof; one
cláirseach
harp
Éireannaí
Irish people
feadaíl
whistling
fuacht
cold
moladh
praise, suggestion
moltaí
praises, suggestions
scéalaí
storyteller
scéalaithe
storytellers
solas
light
soilse
lights
taltaí
grounds, lands
aoibhinn
pleasant, delightful
dona
bad, ill
leisciúil
lazy
olc
evil, bad
réasúnta
reasonabl(y), fairl(y)
ar aon chaoi
at any rate, anyway
b'fhéidir
maybe, perhaps
cloch
stone
clocha
stones
deoch
drink
deochanna
drinks
gloine
glass
gloiniúcha
glasses
láimh
hand
stail
stallion
staltracha
stallions
suíleáil
ceiling
taobh
side
tintreacha
fires
céanna
same
amháin
only, one
faoi
under, about
mar sin féin
nevertheless, even so
'chuile shórt
everything, every sort of
anuraidh
last year
ariamh
ever, never
mar sin
so, like that
or
éadach
clothing
seachtain
week
seachtainí
weeks
treabhsar
trousers
beidh
will be
dúnta
shut
oscailte
open
briste
broken
stróicthe
torn
caillte
lost
caite
worn out
déanta
done
scríofa
written
críochnaithe
finished
imithe
gone away
an peann
the pen
an t-airgead
the money
an ceacht
the lesson
ag léamh
reading
ag scríobh
writing
ag obair
working
ag súgradh
playing
ag féachaint
looking
ag éisteacht
listening
ag canadh
singing
ag rince
dancing
ag imeacht
going away
dúch
ink
cailc
chalk
rothar
bicycle
pingin
penny
oráiste
orange
punt
pound
bocht
poor
seanduine
old man
ag obair
working
ag súgradh
playing
ag féachaint
looking
ag éisteacht
listening
ag canadh
singing
ag rince
dancing
ag imeacht
going away
dúch
ink
cailc
chalk
rothar
bicycle
pingin
penny
oráiste
orange
punt
pound
bocht
poor
seanduine
old man
bán
white
dearg
red
gorm
blue
dubh
black, black-haired
donn
brown, brown-haired
rua
red-haired
fionn
fair-haired
liath
grey-haired
glas
green (grass)
uaine
green (dress, etc.)
éirigh
get up
suigh
sit down
seas
stand
fan
wait, stay
siúil
walk