Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/141

Click to flip

141 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ignorantia
nevedomost
Gratis
zadarmo
Venia poenae
milostne tresty
Sine culpa
bez viny
In absentia
v nepritomnosti
Poena violentiae
nasilny trest, trest za nasilie
Ex ancillis solume servae creantur
zo sluzok sa iba sluzky rodia
In contumaciam
v hrdosti
Ad personam
k osobe
In natura
v prirode
Pro forma
pre formu
Pro memoria
pre pamat
Summa summarum
suhrn celkov
Sine cura
bez starostlivosti
Familia pecuniaque
rodina a peniaze
Mora ex persona
odklad z osoby
Sub poena
pod trestom
Sub hasta
pod dražbou
A poetis laudari salutari, moneri non
od basnikov byt chvaleny byt pozdraveny, byt pripominany ne škodí.
Memoriam bene exercete
Cvičte dobre pamat
Servi miseri raro a dominis suis ladantur
ojedineli biedni otroci su chvaleni svojimi panmi
Socio nostro amicitiam servare in aeternum debemus
Nase spojene priatelstvo musi sluzit vecne.
Parete viris doctis
posluchajte vzdelaneho muza
Concordia potential amicorum augetur
jednota moci priatelov zvacsuje
Si bene laborare cupis cape exempla a magistris peritis et tuam experientiam monstra
ak dobre pracovat ziadas ber si priklad zo skusenych prestavenych a tvojho monstra pokus sa
Libertus
prepustený otrok
Dominus fundi
Pán pôdy
Delictum
priestupok
Placet
páči sa
Littera scripta manet
napísane písmeno zostáva
Cum tecent, clamant
keď mlčia, kričia
Terminus technicus
odborný termín
Culpa a reo negatur
vina popieraná viníkom
Ex aequo et bono
zo spravodlivého a dobrého
Clara pacta = boni amici
jasné dohody= dobrí priatelia
Modo et forma
spôsob a forma
Intestatus
bez testamentu
In dubio pro reo
v pochybnosti pre obžalovaného
Cum dolo malo
so zlým úmyslom
Filii familias
synovia rodiny
Inter vivos
medzi živými
Circulus vitiosus
bludný kruh
Sentencia definititva
konečné rozhodnutie
Liberi legitimi
legitimne deti
Persona libera
slobodná osoba
Suo anno
svojho roku
Liberi spurii
nemanželské deti
Per aspera ad astra
cez ťažkosti ku hviezdam
Inter arma silent Musea
medzi zbraňami mlčia múzy
Per dolum
cez úmyseľ, cez podvod
Extra culpam
bez viny
De verbo ad verbum
od slova do slova
Per extraneam personam
cez cudziu osobu
In propria persona
vo vlastnej osobe
Persona grata
žiadúca osoba
Causa privata
súkromná záležitosť
Familia urbana
mestská rodina
Causa honesta
čestná príčina
Causu iusta
spravodlivá príčina
Suo anno
svojho roku
Liberi spurii
nemanželské deti
Custodia honesta
čestná stráž
Per aspera ad astra
cez ťažkosti ku hviezdam
Inter arma silent Musea
medzi zbraňami mlčia múzy
Per dolum
cez úmyseľ, cez podvod
Extra culpam
bez viny
De verbo ad verbum
od slova do slova
Per extraneam personam
cez cudziu osobu
In propria persona
vo vlastnej osobe
Persona grata
žiadúca osoba
Causa privata
súkromná záležitosť
Familia urbana
mestská rodina
Causa honesta
čestná príčina
Causu iusta
spravodlivá príčina
Custodia honesta
čestná stráž
Culpa lata
rozsiahla vina
Clausula salvatoria
zachranujúca výhrada
Nuptiae iustae
zákonná svadba
Ex privata industria
z vlastnej iniciativy
Ad infinitum
do nekonečna
De facto
z faktu
Ex officio
zo služby
Edictum perpetuum
večné nariadenie
Exempli gratia
napríklad
Contra tabulas testamenti
proti zavetnemu spisu
Locus delicti
miesto činu
In matrimonio iustio vivit
žije v zákonnitom manželstve
Mora trahit periculum
zdržanie priťahuje nebezpečenstvo
Testamentum facio primo loco Titus ponitur
Robím testament, Titus je kladený na prvé miesto
Dominus servum fugitivum supplicio punit
Pán trestá vlečeného otroka pokutou
Tu negas, ego arbitrum postulo
Ty popieraš, ja žiadam rozhodcu
Mea culpa
moja vina
Vos vestraque defendite
Bránte vás a vaše
Defendo te ab iniura
bránim ťa od neprávosti
Responde mihi si te interrogo
Odpovedaj mi ak sa ťa pýam
Commodum ex iniuria sua nemo habere debet
Nikto nema mat prospech zo svojej nepravosti
Mater semper in iure certa este, pater incertus
Matka je vzdy podla prava ista, otec neisty
Honores mutant mores
Hodnoty menia zvyky
Legi semper parete et legem colite, nam lege defendimini
zákon vždy počúvajte, chráňte, lebo vy ste zákonom chránení.
Nulla poena sine culpa
žiaden trest bez viny
Nulla poena sine lege
Žiaden trest bez zákona
Caeser scribit de Gallis: Viri in uxores et in liberos vitae necisque habent potestatem
Cézar píše o galoch: Muži majú moc nad životami a smrťou voči manželkám a deťom
Lex imperfecta
Nedokonalý zákon
Promulgatio legis
vyhlásenie zákona
Possessio pro alieno
držba cudzej ruky
Condicio sine causa
dohoda bez príčiny
Cognitio sine ordinam
súdne vyšetrovanie mimo poradia
Actiones in personam
osobné žaloby
Pia fraus
zbožný podvod
Heredes extranei
Cudzí dedici
Cives Romani
Rímskí občania
Mortis causa
prípad smrti
Lege artis
podľa predpisu
Ratione legis
zalezitostou zakona
Vacatio legis
oslobodenie od zakona
Cura hereditatis
starost dedičstva
Cives legibus parent
Občania sú poddaní zákonom
Repetitio est mater studiorum
Opakovanie je matka študii
Calor iracundia non excusat a delicto
Zápal hnevu neospravedlňuje priestupok
Sunt et belli sicut pacis iura
sú aj práva vojny tak ako mieru
In iure, in iudicio agitur
v práve, pred súdom
Ius et edictis praetorum, urbani et peregrini
Právo je vo vyhláškach Prétora, mestského a cudzineckého
Corpus iuris
Zbierka práva
Servus nullum caput habet
Otrok nemá občiansku česť
Ex iure Quiritium
Z plného občianského práva
Civis Romanus habet ius provocationis
Rímsky občan má právo odvolania sa
Ius gentium
cudzinecké práva
Crimen publicum
verejný zločin
Corpus delicti
Dôkaz
Ius privatum
súkromné právo
Sui generis
svojho rodu
Capitis deminutio
úbytok občianskej cti
Nullum crimen sine lege
žiaden zločin bez zákona
Ex tempore
z okolnosti
Ius civitatis
občianské právo
Iurisprudentia
Právna veda
Ius Romanum
Rímske právo
Ratione temporis
Rozum čas
Ius scriptum
písané právo
Ius publicum
verejné právo
De iure
podľa práva