Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
arms, weapons (n)


ā ē ī ō ū
arma, -ōrum (n)
aid, help (n)
auxilium, auxlī (n)
war (n)
bellum, -ī (n)
harmony (n)
concordia, -ae (f)
goddess (n)
dea, -ae (f)
god (n)
deus, -ī (m)
messenger (n)
nūntius, nūntī (m)
duty, office (n)
officium, officī (n)
second (adj)
secundus, -a, -um
third (adj)
tertius, -a, -um
ought, owe (v)
dēbeo, dēbēre, dēbui, dēbitus
he, she said (v)
inquit
hasten (v)
mātūrō, mātūrāre, mātūrāvi, mātūrātus