Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
agô,agere, çgî, âctum
do drive
cadô, cadere, cecidî, câsum
i fall
claudô, claudere, clausî, clausum
i close
côgô, côgere, coçgî, coâctum
i compell
dûcô, dûcere, dûxî, ductum
i lead
mittô, mittere, mîsî, missum
i send
pônô, pônere, posuî, positum
i put place
surgô, surgere, surrçxî, surrçctum
i rise up stand up
trâdô,trâdere, trâdidî, trâditum
i surrender hand over hand down
vincô, vincere, vîcî, victum
i conquer defeat