Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/105

Click to flip

105 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad är Yrkesmässig Trafik?
Trafik som innefattar att personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) som mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för personer el. gods
Vilka 2 fordon ingår ej i yrkesmässig Trafik?
-MC

-Gratisbuss
Vad är Yrkesmässig Taxitrafik?
Yrkesmässig trafik för person- och godstransporter med personbil, lätt lastbil som EJ är i linjetrafik
Vad måste en taxichafför ha med sig vid färd?
-Körkort
-Taxiförarleg
-Vilotidsboken
-Registreringsbevis
-Yrkestrafikmärke
-Bilens försäkringsdokument
-Protokoll från senaste taxameterbesiktning
-Skadeanmälan blankett
Vad har en taxichafför för tillstånd?
Trafiktillstånd
Vart får man Yrkestrafikmärket ifrån?
Vägverket
Hur ofta måste Yrkestrafikmärket förnyas?
Före varje kalenderårs utgång
Har Yrkestrafikmärket olika färg varje år?
Ja
Vart ska Yrkestrafikmärket placeras?
I vindrutans nedre vänstra hörn sett från föraren
Vad händer om Yrkestrafikmärket saknas?
Både arbetsgivaren och Föraren döms till böter
Finns det undantag till böter vid avsaknad av Yrkestrafikmärket?
Ja, då du väntar på att vägverket ska skicka (tar 3 veckor)
Vad visar Yrkestrafikmärket?
Att man betalat skatter och avgifter
Vad är TX?
Obligatorisk typgodkännade beteckning för taxameter
Vart ska en TX finnas?
På varje taxameter
Taxameterkvittot ska innehålla vad?
-Företagets namn, adress, org.#
-Datum
-Förarens ID, Fordonets reg.#
-Programversion, taxameterkonstant, plombering
-Använd taxa
-Tidpunkt då färden började resp. slutade
-Sträckan
-Slutsumma med särredovisning av grundavgift och moms
Vad ska körpassrapporten innehålla?
-Datum och tid av körpasset + tillryggalagda körstreckor
-Taxiföretagets namn, adress, org.#
-Förarens ID, Fordonets reg.#
-Programversion, taxameter konstant, plombering
-Datum för senaste plombering
-Körsträckor, antal uppdrag och belopp (ej vilka områden uppdragen körts)
Måste taxametern alltid användas i taxitrafik?
Ja
Finns det nått undantag till att taxametern alltid ska användas i taxitrafik? I så fall vilket?
Ja

Om du utför uppdrag åt din arbetsgivare (tex. ber dig hämta ut paket på posten åt firman)
Hur ofta ska taxametern besiktigas?
Var 12:e månad
Vem gör besiktningen?
En auktoriserad/godkänd verkstad
Vad gör taxametern?
Registrerar tid och körsträcka MELLAN körpassen
Var ska prisinformationen sitta på en taxibil?
Både utvändigt och invändigt
Från vilket avstånd ska man max kunna se prisinformationen på bilen?
från 2 meters avstånd
Behöver särskilda priser som gäller för vissa kunder stå med på prisinformationen?
Nej
Behöver fasta priser anges på Prisinformationen?
Nej
Ska Förarlegitimationen hållas synlig för passagerarna?
Ja
Vart finns uppgifter om din Förarkod någonstans?
-Förarlegitimationen
-Taxikvittot
-Körpassrapporten
Vad måste man ha för att erhålla Taxilegget?
-Körkortsbehörighet
-Lämplighet
Vad menas med Lämplighet?
-Yrkeskunskaper
-Laglydnad
Om man fått avslag på sin ansökan om Taxilegg, kan man överklaga till Länsrätten?
Ja
När kan återkallelse av Taxilegg ske?
-Genom brottslig gärning
-Förutsättningar för taxilegg inte längre föreligger
Vem beslutar om återkallelse av Taxilegg?
Länstyrelsen
Om man fått sitt taxilegg återkallat, hur många år måste man vänta tills man får det tillbaka?
3-5 år
Om man är Taxiägare och får sitt Yrkestrafiktillstånd återkallat, hur många år måste man vänta då?
3-5 år
Vad händer om man kör taxi utan att ha Taxilegitimation?
Både föraren och arbetsgivaren riskerar böter och fängelse i upp till 6 månader
Vad händer om man kör svarttaxi?
Böter eller fängelse i upp till 1 år
Om du tappar din Taxiförarlegitimation, får du fortsätta köra taxi?
Ja, men måste meddela vägverket och söka ny legitimation
Vad får du även köra i yrkesmässig trafik när du har Taxilegget?
-Traktortåg
-Tung terrängvagn
För att köra buss krävs det vad?
D-körkort
Får du köra minibuss åt ditt taxiföretag även om du inte har D-körkortet?
Nej, måste ha D-körkortet
Om du kör minibuss åt taxiföretaget och har D-körkort, måste du ha Taxiförarlegitimationen?
Nej, faktist inte.
Vilotidsförordningen gäller för vilka?
För vägtransporter av personer eller gods
Vilken är den högsta tillåtna totalvikt på ett fordon för att Vilotidsförodningen ska gälla?
3.5 ton
När Jobbar du?
-När du utför transporter
-Tillgänglig på arbetsplatsen
-"ledig" i väntan på körning
När vilar du?
-Studier
-Privat ledig tid
-Alla reg. raster under ett arbetspass
Hur lång måste dygnsvilan vara under en 24 timmars period?
Minst 11 timmar
Hur många perioder kan 11 timmars vilan vara uppdelad i?
Högst 2 perioder
Hur lång måste en viloperiod minst vara?
8 timmar
Är föraren skyldig att i tidboken notera vilotiden under varje 24 timmars period?
Ja
Om man är ledig dagen innan körpasset, skall detta vara noterat i tidboken?
Ja
Vad ska tidboken visa?
Föraren's dygnsvila de senaste 7 dygnen
När kan man avvika från regler om dygnsvila?
Vid olyckshändelse
Om man bryter mot vilotidsförordningen, vad riskerar man då?
Peningsböter
Har polisen och vägverket rätt att stanna en taxibil för att kolla om föraren följer vilotidsförordningen?
Ja
Hur länge måste arbetsgivaren behålla uppgifter om förares dygnsvila?
Minst 12 månader
Kan man som förare ha fler än 1 tidsbok?
Nej
Men om tidboken är full, är det då ok att behålla den 1 vecka innan den överlämnas till arb.givaren?
Ja
Om du kör skolskjuts, skall skolskylt vara monterad på fordonet?
Ja
Vilka är de 3 typerna av skolskjuts-skyltarna?
-Reflekterande
-Enkel genomlyst med 2 blinklyktor
-Dubbel genomlyst med 2 blinklyktor
Vad är tjänstevikt?
Sammanlagd vikt av fordonet med tyngsta: karosseri, verktyg, reservhjul, förares vikt etc
Vad är Maxlast?
Så mycket last ett fordon får ta
Ingår förarens vikt i Maxlast?
Nej, den ingår i tjänstevikt
Vad är Totalvikt?
Tjänstevikt + Maxlast
Vart står dessa vikter angivna?
I Bilens registreringsbevis
Vad är Bruttovikt?
Vikten av fordonet vid ett visst tillfälle
Kan Bruttovikt ändras?
Ja
Kan Maxlast, Tjänstevikt och Totalvikt ändras?
Nej
Vad innebär PARKERA?
Uppställning av fordon med eller utan förare i
Vad innebär STANNA?
Att göra uppehåll med fordonet för på- och avstigning
Om det finns en tillägstavla under FÖRBUD ATT PARKERA som lyder 6-17 i svart text, vad innebär det?
Det är förbjudet att parkera mellan 6-17 på vardagar, Ej förbjudet lördag, söndag, helgdag
Om det finns en tillägstavla under FÖRBUD ATT PARKERA som lyder 6-19 i röd text, vad innebär det?
Förbjudet att parkera mellan 6-19 på söndagar, helgdagar
Kan man stanna på rörelsehindrad parkeringsplats?
Nej, men du får stanna för på-och avstigning
Får man stanna på busshållplats för på-och avstigning?
Ja
Hur ska man parkera i förhållande till omarkerad busshållplats?
5 meter EFTER
20 meter FÖRE
-Hållplats skylten
Förbud att stanna inom markerat området, vilken linje?
Heldragen Gul linje
Förbud att parkera inom markerat område, vilken linje?
Streckad Gul linje
Vart kan man stanna i förhållande till ett övergångställe?
10 meter FÖRE
Vart kan man stanna i förhållande till en vägkorsning?
10 meter FÖRE eller EFTER
Vart kan man parkera i förhållande till en järnvägskorsning?
30 meter FÖRE eller EFTER
Får du parkera bredvid en container på vägkanten?
Nej
Får man parkera på en huvudled?
Nej
Får man stanna för av-och påstigning på en huvudled?
Ja
Får du stanna framför en fastighet?
Ja, men ej parkera
Får taxibil köra på "körfält för linjetrafik"
Nej
Får mopeder köra på körfält där det är förbud mot trafik av motordrivet fordon?
Ja
Får man stanna taxibilen på hållplats för att lasta av gods?
Nej
Vad är det minsta avstånded mellan taxibilen och vägens SPÄRRLINJE för att man ska få stanna?
Minst 3 meter
När får du inte göra omkörning?
-När bakomvarande påbörjat omkörning
-Om du tvingas köra över mittmarkeringen och möta fordon
-Om framförvarande visar tecken på att använda samma körfält som du
Skylt med 5 horisontella prickar

. . . . . Vad är det?
Nedsatt syn
Skylt med 3 prickar inom en cirkel, vad är det?
Nedsatt hörsel
Om hastighetsbegränsningen är 50km/h eller lägre, måste du väja för buss som kommer ur hållplats?
Ja
Vilken regel gäller vid skylten "vägkorsning"
Högerregeln
Vid gata med skylten "gårdsgata"
måste du parkera vid särskilt ordnad parkeringsplats?
Ja
Vid datumzon, Ojämnt datum innebär att förbudet gäller på vilken sida av gatan?
Sidan med ojämna husnummer
Ska alla personbilar vara utrustade med Parkeringsljus?
Ja
När ska man hålla extra låg hastighet?
-bländad av solen
-där gående korsar vägen
-när man passerar vägarbeten
Vid körfältsbyte, vilka har ansvar att bytet genomförs på trafiksäkert sätt?
Både den som byter och den som redan ligger i körfältet
Om det saknas vägmärke på motorväg, vilken är högsta tillåtna hastighet?
110km/h
Har föraren ansvar för att barn under 15 år bär säkerhetsbälte?
Ja
Har föraren ansvar för att barn använder rätt säkerhetsutrustning (bälteskudde etc)
Ja
Om du krockar i 30km/h vad motsvarar det?
fall från 1st våningen
Om du krockar i 50km/h vad motsvarar det?
fall från 3de våningen
Om man parkerar i mörker vid en vägren, bör Parkeringsljuset vara på?
Ja
Får barnmorskor köra snabbare än högst tillåtna hastighet i sin yrkesutövning?
Ja
Vad innebär Grundregeln?
att man ska vara försiktig och hjälpsam och köra/bete sig så säkert (och trafiksäkert) som möjligt