Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/246

Click to flip

246 Cards in this Set

 • Front
 • Back
selfishness
自我 zìwǒ
factory
工厂 gōngchǎng
tv drama
电视剧 diànshìjù
comedy
喜剧 xǐjù
to be unsuitable
不合适 bùhéshì
simple
简单 jiǎndān
complex/complicated
复杂 fùzá
retired
退休 tuìxiū
go for a walk
散步 sànbù
young
年轻 niánqīng
your too polite
您太客气了 nín tài kèqì le
contact
联系 liánxì
born
出生 chūshēng
playground
操场 cāochǎng
palace
宫殿 gōngdiàn
recolection.memory
回忆 huíyì
local people
当地的人 dāngdì de rén
privacy
隐私 yǐnsī
body weight
体重 tǐzhòng
salary
工资 gōngzī
curious
好奇 hàoqí
rent
租金 zūjīn
government
政府 zhèngfǔ
north korea
朝鲜 cháoxiǎn
to enlist(army)
参军 cānjūn
typhoon
台风 táifēng
surprised
惊喜 jīngxǐ
great wall
长城 chángchéng
crazy (verb)
发疯 fā fēng
crazy (adj)
疯 fēng
so its like this
是这样 shì zhèyàngde
soft drink
汽水儿 qìshuǐ ér
international
国际 guójì
specialised subject
专业 zhuānyè
department
系 xì
modern
现代 xiàndài
literature
文学 wénxué
really early
太早了 tài zǎo le
carport/bike shed
车棚 chēpéng
whats your number?
你的电话号码多少钱 nǐ de diànhuàhàomǎ duōshǎo qián
whats up
什么事 shénme shì
welcome
欢迎 huānyíng
listening comprehension
听力 tīnglì
off/away
离 lí
suitable
合适 héshì
agreeability
适合 shìhé
don’t touch it
别碰它 bié pèng tā
take boat
坐船 zuò chuán
battery
电池 diànchí
sucesss
成功 chénggōng
economy
经济 jīngjì
trade
贸易 màoyì
instant noodles
方便面 fāngbiànmiàn
film actor
电影演员 diànyǐngyǎnyuán
look for
找 zhǎo
ball
球 qiú
dining hall
食堂 shítáng
ounce (10 in 斤)
两 liǎng
have a get together
聚会 jùhuì
wish
祝 zhù
happy
快乐 kuàilè
bowl (MW)
碗 wǎn
wine
葡萄酒 pútáojiǔ
icecream
冰激凌 bīng jī líng
let it be/forget it
算了 suànle
school girl
女生 nǚshēng
late
晚 wǎn
rest assured
放心 fàngxīn
art gallery
美术馆 měishùguǎn
exhibition
展览 zhǎnlǎn
opinion
意见 yìjiàn
OK I agree
没意见 méi yìjiàn
gate
门口 ménkǒu
meet
见面 jiànmiàn
online
上网 shàngwǎng
chat
聊天儿 liáotiāner
take exercise
锻炼 duànliàn
good night
晚安 wǎnān
drama/soap opera
电视剧 diànshìjù
taiji
太极拳 tàijíquán
atttend
参加 cānjiā
class
班 bān
register
报名 bàomíng
play
打 dǎ
forget
忘 wàng
over again
重新 chóngxīn
alarm clock
闹钟 nào zhōng
air
空气 kōngqì
fresh
新鲜 xīnxiān
lake
湖 hú
run
跑步 pǎobù
strength
劲儿 jìn ér
out
出 chū
sweat
汗 hán
very good looking
棒 bàng
run
跑 pǎo
go out for a walk
散步 sànbù
sports meet
运动会 yùndònghuì
always
总是 zǒngshì
celebrate
庆祝 qìngzhù
lunch
午饭 wǔfàn
afternoon nap
午睡 wǔshuì
to disturb
打扰 dǎrǎo
OK it doesn’t matter
没事儿 méishìer
free time
空儿 kongr4
consult
请教 qǐngjiào
polite reply to compliment
不敢当 bùgǎndāng
to get up
起 qǐ
then/so
那么 nàme
noon
中午 zhōngwǔ
to get up
起来 qǐlai
lazy
懒 lǎn
to entertain guests
请客 qǐngkè
like/love
爱 ài
famous
有名 yǒumíng
unequal/inferior to
不如 bùrú
expressing: surprised
哎哟 āiyōu
ah/oh
呀 yā
north
北方 běifāng
salty
咸 xián
southern area
南方 nánfāng
south
南 nán
east
东 dōng
west
西 xī
east side
东边 dōngbiān
hot pepper
辣椒 làjiāo
green onion
大葱 dàcōng
so/it turns out
原来 yuánlái
sichuan dishes
川菜 chuān cài
shandong province
山东 shāndōng
shanxi province
山西 shānxī
steamed bun
包子 bāozi
to talk/have converstion
谈 tán
nap at noon
午休 wǔ xiū
outside
户外 hùwài
activity
活动 huódòng
turnip
罗卜 luó bo
chinese cabbage
白菜 báicài
each
各 gè
eating and drinking
饮食 yǐnshí
more and more
越来越 yuèláiyuè
then/after that
然后 ránhòu
to start off
出发 chūfā
but/however
不过 bùguò
turn on (lights) open
打开 dǎkāi
to be similar
差不多 chàbuduō
to check (dictionary)
查(词典) chá (cídiǎn)
dictionary
字典 zìdiǎn
can/be able to
能够 nénggòu
daytime
白天 báitiān
fine/sunny
晴 qíng
after lunch
午后 wǔ hòu
overcast/cloudy
阴 yīn
advertisement
广告 guǎnggào
programme
节目 jiémù
at once/immediately
马上 mǎshàng
broadcast/ on the air
播 bō
exact/accurate
准 zhǔn
snow
雪 xuě
boast/brag
吹牛 chuīniú
pay attention to/take notice of
注意 zhùyì
easy
容易 róngyì
especially
特别 tèbié
snow scenery
雪景 xuějǐng
to skate
滑 huá
ice
冰 bīng
yunnan province
云南 yúnnán
bank
银行 yínháng
to wash
洗 xǐ
to go to work
上班 shàngbān
date/engagement
约会 yuēhuì
strange
奇怪 qíguài
bad/to go bad
怀 huái
to repair
修 xiū
get married
结婚 jiéhūn
sentence
句子 jùzi
simple
简单 jiǎndān
situiation/circumstances
情况 qíngkuàng
understand/comprehend
了解 liǎojiě
play
玩 wán
original/former
原来 yuánlái
definitely/certainly
一定 yīdìng
give/take exam
考 kǎo
plan
打算 dǎsuàn
maths
数学 shùxué
office
办公室 bàngōngshì
dinner
晚饭 wǎnfàn
suitable/approriate
合适 héshì
major
专业 zhuānyè
bad/to go bad
怀 huái
homework
作业 zuòyè
bus
公共汽车 gōnggòngqìchē
run into/bump/touch
碰 pèng
culture
文化 wénhuà
UK
英国 Yīngguó
school ;lets out
放学 fàngxué
sit
坐 zuò
MW for class
节 jié
all ones life
一生 yìshēng
hear
听见 tīngjiàn
care about
关心 guānxīn
match
比赛 bǐsài
result
结果 jiéguǒ
so long as/provided
只要 zhǐyào
serious
认真 rènzhēn
way/solution
办法 bànfǎ
meet/encounter
遇到 yùdào
wait
等 děng
country
国家 guójiā
spirits/expresion of vigour
精神 jīngshén
in this way/like this
这样 zhèyàngde
experience
经验 jīngyàn
help
帮助 bāngzhù
brilliant
精彩 jīngcǎi
foreign language
外语 wàiyǔ
especially
尤其 yóuqí
basketball
篮球 lánqiú
smart
聪明 cōngming
solve
解决 jiějué
return
还 huan
son
儿子 érzi
language
语言 yǔyán
take care of/look after
照顾 zhàogu
any
任何 rènhé
travel
旅行 lǚxíng
plane
飞机 fēijī
ticket
票 piào
tell
告诉 gàosu
immediately/at once
马上 mǎshàng
suddenly
忽然 hūrán
meeting/assembly
会 huì
main/mainly
主要 zhǔyào
each other
互相 hùxiāng
troublesome
麻烦 máfan
later on/afterwards
后来 hòulái
college
学院 xuéyuàn
nearby
附近 fùjìn
see/meet
见 jiàn
festival
节日 jiérì
period
期间 qījiān
go out
出去 chūqù
entrance/doorway
门口儿 ménkǒu ér
minute
分 fēn
train
火车 huǒchē
difficult
难 nán
birthday
生日 shēngrì