Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
acnea
akne, bouton
alive
vivan
loss of appetite
pedi apeti
Do you suffer from loss of appetite?
Eske ou pedi apeti ou?
athlete's foot
mayas, pye atlet
bed sore
maleng kabann
cancer
kanse
cataract
katarat
cirrhosis
siwoz
constipation
konstipasyon, pa ka poupou, poupou di
crossed eye
je vewon
dandruff
kap nan tet
dead
mouri
diaper rash
chofi
Have you ever shared needles with another person?
Eske ou te janm sevi ak menm zegui dwog ak lot moun?
eczema
egzema
fatigue
fatig, ko kraz
gangrene
gangrenn
goiter
gwat
Do you have frequent headaches?
Eske ou gen maltet souvan?
ear infection
enfeksyon nan zorey
hepatitis
epatit, lojonis
AIDS
SIDA
idiotic
kannannan
illness
maladi
infectious disease
maladi atrapan
jaundice
lajonis, le bil fe je ak po moun vin jon
kwashiorkor
kwachoko
lice
pou
malaria
malarya, palidis
needles
zegui
ring worm
pyas
sickly
kata
Have you noticed any change in your skin?
Eske ou remake kek chanjman sou po ko ou?
skin rash
chofi
sore
doule
a sore
yon blesi, iritasyon
infected sore
maleng
sore at corner of mouth
bokye
strep throat
enfeksyon nan goj
sty
klou nan je
night sweats
swe nan domi
Do you have night sweats?
Eske ou swe leswa le ou ap domi?
tic (twitching or parasite)
tik
tinea
pyas
typhoid fever
lafyev tifoyid
ulcer
ilse
vertigo
tet vire
weakness
febles, san kouraj
insomnia
pa ka domi, gen difikilte domi