Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/153

Click to flip

153 Cards in this Set

 • Front
 • Back
afraid
pe, gen laperez, kaponnen
age, how old are you?
laj, ki laj ou?
appointment
rendevou
baby
bebe, tibebe
baby bottle
bibon, bibwon
baby oil
luil bebe
bath towel
sevyet deben
bathtub
basen, basinet
bed
kabann
bedpan
vaz
bedwetter
pisannit
bed sore
maleng kabann
birth
nesans, fet
blankets
lenn
breast feed
bay tete
burp (v.)
rann gaz
care
swen
good care
swenyay, bon swen
take care of
pran swen, okipe
check
tyeke, egzaminen
choke(ing)
toufe, trangle
colic
kolik
color
koule
come back
retounen anko
comfortable
konfotab, alez
complain
plenyen
complaint
plent
constipation
konstipasyon
contagious
atrapan, kontajye
cord
kod
cotton balls
boul koton wat
cough
tous
whooping cough
koklich
cranky
chimerik
cream
krem pou po
crib
beso
cross eyed
je vewon
cry
kriye
cure
swen, tretman
cured
geri
daughter
petit fi
desitin
krem desitin
diapers
kouchet, panmpez
diarrhea
dyare
diet (n.)
rejim, dyet
dilute
dilye, melanje, deleye
discuss
diskite
disease
maladi
dissolve
deleye
dosage, dose
doz
drool
bave
dropper
konngout
drops (n.)
gout
dry (v.)
seche
dysentery
kolerin, dyare
ear infection
enfeksyon nan zorey
eczema
egzema
enriched
anrichi, ki gen vitamin anplis
epidemic
epidemi, le anpil moun gen menm maladi
exam
konsiltasyon
examine
konsilte
feces
poupou
fontanelle
fontenn tet, fontanel
fever
lafyev
formula
let nan bwat pou tibebe
gauze
twal gaz
get up
leve
glove
gan
habit
abitid, mani
hard
di
health
sante
healthy
ansante
hold
kenbe
hurt (a., v.)
blese
infected
enfekte
infection
enfeksyon
irritable
chimerik, rechiya
itch
gratel, pikotman
itching sensation
demanjezon
jaundice
lajonis
lethargic
ko kraze, san kouray
limp
bwete
lotion
losyon, krem
lukewarm
tyed
measles
lawoujol
measure
mezire
medicine
medikaman
mother
manman
naked
toutouni
nap
kabicha, domi lajounen
neck
kou
nipple (bottle, breast)
tetin, pwent tete
nourishing
nourisan, ki gen fotifyan ladan l
nurse
enfimye
nursery
gadri, koto yo gade timoun piti
oil
luil
open
louvri, dekachte
pacifier
sison
pain
doule
parasite
parazit
parent
paran, fanmi
pediatrician
pedyat
pee (v.)
pise, fe pipi
petroleum jelly
vazlin
ear piercing
pese zorey
pill
grenn, medikaman
pillow
zorye
pink
woz
pound
liv
pour
vide
powder
poud, an poud
premature
prematire, anvan tem
prenatal
anvan tibebe a fet
puberty
peryod kwasans, le timoun pral fome
purify
pirifye
πλοῖον
boat, το
raise
soulve
rash
gratel, lota
relief
soulajman
scabies
gal, lagal
sensitive
sansib
sheets
dra
skinny
meg
sleepy
ki gen domi nan je
soft
mou
spoonful
kiye plen
stool
poupou
sweater
chanday
tablespoon
kiye atab, gwo kiye
tears
dloje
teaspoon
kiye te
teething
fe dan, dantisyon
temperature
lafyev, tanperati
test
egzamen
thermometer
temomet
tongue
lang
twin
jimo, marasa
uncircumcised
ki pa sikonsi
underdeveloped
ki pa devlope byen, chetif, piti, rasi
undernourished
malnouri, malmanje
underweight
leje, meg, ki pa peze ase
vaccinate
pran vaksen, bay vaksen
vaccine
vaksen
vitamin
vitamin, fotifyan
vomit
vomi, rejte
wash
lave
weaning
sevraj, sevre
worm medicine
remed ve
x-ray
radyografi
murmur
bri nan ke
Did he/she have a heart mumur at birth?
Eske dokte te di ou li te fet ak yon bri nan ke?
sweat
swe
Has he/she ever had cyanosis?
Eske li janm vin tou ble?