Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/82

Click to flip

82 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abdominal pain
vant fe mal, doule nan vant
appetite
apeti
Do you need a bedpan?
Eske ou bezwen you vaz/potchmanm?
bile
bil
bleeding
senyen, emoraji
bloated
gonfle, anfle, plen
rectal bleeding
poupou san, pase san nan deye
bowel
trip
bowel movement
fe poupou, ale nan wate
Pneumonia in an alcoholic, currant jelly sputum

in pt who have been on ventillator for >5 dys
Klebsiella
obstruction in bowel
trip bouche
What color is your bowel movement?
Ki Koule poupou ou?
How many times have you had a bowel movement today?
Konbyen fwa ou poupou jodi a?
burp
rann gaz
cancer
kanse
colic
kolik, vant fe aml
constipated
konstipe
constipation
konstipasyon
Are you constipated?
Eske ou konstipe?
cough (v.)
touse
Do you have diarrhea?
Eske ou gen dyare?
Is the diarrhea with mucus?
Eske dyare a vini ak gle?
Does the diarrhea have fould smell?
Eske dyare a santi move?
Can't keep anything down.
pa kab kenbe manje nan lestomak.
diet
dyet, rejom
high calorie diet
dyet ki gen anpil kalori
protein diet
dyet ki gen anpil pwoteyin
regular diet
manje regilye, dyet nomal
soft diet, liquid diet
dyet mol, dyet likid
dizziness
tet vire, toudisman
drink (n.)/(v.)
bwason/bwe
eat
manje
What did your child eat in the last 24 hours?
Kisa petit ou a manje depi ye?
enema
lavman
Have you ever had a barium enema?
Eske ou janm pran lavman barite?
esophageal bleed
gojet ap senyen, emoraje lezofaj
fasting
ret san manje, fe jen
flu
grip sezon ki mache ak rim epi ak lafyev
flu like symptoms
sentom tankou ou ta gen yon grip sezon
solid food
manje solid
What food disagree with you?
Ki kalite manje ou pa ka tolere?
gas
gaz
Dou you get gas pain?
Eske you genyen gaz kenbe ou?
Do you burp alot?
Eske ou rann anpil gaz?
gassy
gen anpil gaz
heart burn
brili lestomak, dlo si sou lestomak, lestomak brile
Do you have hemorrhoids?
Eske ou gen emowoyid?
Do you have bleeding hemorrhoids?
Eske emowoyid ou a ap senyen?
Do you have rectal bleeding?
Eske deye ou ap bay san?
indigestion
endijesyon, gonfleman, dijere mal, gonfle, move dijesyon
Do you get heartburn?
Eske ou santi lestomak ou ap brile ou?
Do you have frequent stomach aches?
Eske ou genyen lestomak fe mal souvan?
mucous
gle
mucous stool
poupou ki gen gle
nausea
ke plen, anvi vomi
obstruction
bouche
obstruction in the bowel
trip bouche
Where is your pain?
Ki Kote ou santi doule a?
Can you describe the pain?
Eske ou ka di kijan a ye?
strong? sharp? burning? crampy? running/radiating?
fo? ap tranche ou? brile? ba ou sakad? kouri/deplase?
How long does the pain last?
Konbyen tan doule a dire?
What makes it worse
Kisa ki fe li vin pi mal?
to cough
touse
to have a bowel movement
al nan wate
have sex
fe seks, fe bagay
moving
deplase, bouje
What makes it better
Kisa ki ba ou soulajman?
parasites
parazit, ve
pass gas - to feel gassy
rann gaz, fe van, santi anpil gaz
psycomatic symptoms
maladi imajine, ki pa gen koz fizik
sample
echantiyon
stool sample
echantiyon poupou
blood in stool
san nan poupou
Are your stools hard, soft, bloody, black?
Eske poupou ou di, mou, gen san ladan li osnon eske li nwa?
stress
sou tansyon
swallow
vale
ulcer
ilse, blesi
Have you had a change in your urine?
Eske ou remake yon chanjman nan pise ou?
Are you going to vomit?
Eske ou pral vomi?
Did you vomit?
Eske ou te vomi?
Do you have blood in your vomit?
Eske ou we san nan vomi ou?
tape worms
ve solite