Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
angina
doule nan ke
blockage
blokaj
blood pressure
tansyon
high blood pressure
tansyon wo
CPR
resisitasyon
catheter
sonn, katete
Have you ever had chest pain
Eske ou konn genyen doule nan pwatrin anvan?
Is the chest pain burning or pressure?
Eske se yon doule tankou yon bagay ki ap brile ou onson tankou yon bagay ki ap peze ou?
What brings it on?
Kisa ou panse ki fe sa?
What makes it better?
Kisa ou konn fe pou amelyore sa?
Do you get chest pain when you are resting?
Eske ou gen doule anba ke le ou ap repoze, le ou kal?
Is the pain stronger when you are working?
Eske doule a pi di le ou ap fe travay?
Does the pain radiate to the back or left arm?
Eske ou santi doule a nan tout do ou osnon nan zon bra goch ou?
choke
toufe, mal respire, trangle
cholesterol
kolestewol, gris ki kab bouche kannal san
clot
boul san kaye, kayo san
convulsion
kriz
diaphragm
dyafram (miskilati ki separe vant ak kof lestomak)
easy fatigability
fatige fasil, ko kraz
esophagus
gojet, ezofaj
exhaustion
gwo fatig
faint
endispoze
fat
gwo, gri
for how long
pou konbyen tan?
have you noted ankle swelling?
Eske ou te remake jepye ou te anfle?
headache
maltet
heart attack
kriz kadyak
heart condition
maladi ke, pwoblem ke
heart pounding or racing
batman ke ki fo
heartbeat
batman ke
skipped heartbeat
batman ki pa regilye
Do you notice any irregularity of heartbeat or any batman ke?
Eske ou te santi ke ou pa bat nomal osnon ou genyen palpitasyon?
Do you get short of breath?
Eske ou konn mal pou ou respire?
heavy
lou
heaviness sensation
santi ko-ou lou
How many pillows do you use at night?
Konbyen zorye ou mete anba tet ou leswa?
how often?
konbyen fwa?
marked pallor
blem anpil
nosebleed
nen senyen
numbness
pa santi anyen
out of breath
pedi souf
oxygen
oksijen
pacemaker
pesmeke, machin pou fe ke bat nomal
how many blocks can you walk before you must stop due to fatigue or shortness of breath?
Konbyen kafou ou ka mache anvan ou oblije poze paske ou pa ka respire byen?
squeezing sensation
sansasyon ke sere
tired when climbing stairs
bouke le ou monte mach eskalye
can you walk up a flight of stairs without stopping?
Eske ou ka monte tout yon etaj eskalye san ou pa poze?
stroke
estwok, konjesyon nan sevo, emoraji nan sevo
suffocate
sifoke
sudden attack of suffocation at night
atak etoufman sibit nan nuit
swollen
anfle
tired when walking
bouke le ou ap mache
trachea
trache
x-ray
radyografi