Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/116

Click to flip

116 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abdomen
vant
ankle
chevi,
jepye
anus
twoudeye
aorta
gwo kannal san wouj
appendix
apendis
arm
bra
armpit
anbabra,
anba zesel
artery
ate,
kannal san wouj
back
do
lower back
senti,
bout anba do-a
backbone
kolon vetebral,
zo reldo,
zo chini-do
belly
vant
biceps
bibit,
bisep
birthmark
anvi
bladder
blad pipi,
vesi
blood
san
blood transfusion
pran san
measure blood pressure
pran transyon
body
ko
bone
zo
bowels
trip
brain
sevo
breast(s)
tete (yo)
buttocks
deye,
fes
calf
molet
cheek
ponmet
chest
kof lestomak,
pwatrin,
pwatray
to have tuberculosis
pwatrinen
chin
manton
crotch
fouk
ear drum
tenpan,
tande zorey
ear
zorey
elbow
koud
eye
zye,
je
eyebrow
sousi
eyelash
plimje
eyelid
popye,
poje
face
figi
facial skin
po figi
fat
gres
foot,
feet
pye,
pye yo
femur
zo kuis
finger
dwet
fingernail
zong
fist
pwen
forearm
anvanbra
forehead
fwon
genitals
pati seks,
pati jenital
groin
lenn
gum
jansiv
hair,
(of the body),
(pubic)
cheve,
pwal, plim
plim, pwel, pwal
hand,
palm of the hand
men,
plamen
head
tet
heart
ke
heel
talon
hip
ranch,
senti
jaw
machwa
joint
jwenti
kidney
ren
knee
jenou
kneecap
zo jenou,
kakon jenou
leg
janm
limb
manm
lip
po bouch
liver
fwa
lower back
senti
lung
poumon
molar
den deye
mouth
bouch
muscle
mis, miskilati
nail
zong
naval
lonbrit
neck
kou
nerve
ne
nipples
pwent tete
nose
nen
nostrils
twou nen
organ
ogan
pelvic area
zon basen
pelvis
basen,
pelvis,
bavant
penis
pijon,
penis,
kok
pulse
pou,
batman ke
pupil
nwaje
rib
kot,
zo kot
rib cage
kof lestomac
saliva
saliv,
krache
scalp
potet
scrotum
poch grenn
shin
jaret
shoulder
zepol
side
kote,
sou kote
skeleton
zo ko,
eskelet
skull
zo tet
sole of the foot
plapye
sperm
dechaj
spine
zo reldo
spit
krache
sternum
estenom,
zo bisket
stomach
lestomak
teeth
dan
testicle
grenn,
testikil,
boul grenn
thigh
kuis
thorax
kof lestomak
throat
goj
thumb
dwet pous
toe
zotey
toenail
zong pye
tongue
lang
umbilical cord
kod lonbrit
urine
pipi
vagina
bouboun,
vajen
vein
venn san fonse
waist
senti,
tay
wrist
pwaye
anatomy
anatomi
parts of the body
pati nan ko moun