Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Lätt hjärtsvikt
Ace-Hämmare (Angiotensine converting enzyme)
enalapril (Enalapril Sandoz)
ACE阻害薬 tablett
ramipril (Ramipril ratiopharm)
Enalapril Sandoz får inte användas under graviditetens sista sex månader.
Måttlig hjärtsvikt, tillägg av
Betablockerare
bisoprolol (Bisoprolol Alpharma)
tablett
metoprolosuccinat (Metoprolol Hexal/Sandoz)
Måttlig hjärtsvikt, tillägg av
Diuretika
furosemid (Furix)
furosemid (Lasix Retard)
hydroklortiazid (Esidrex)
bendroflumetiazid (Salures)
Måttlig hjärtsvikt, tillägg av
Kaliumsparare och kalium
(I första hand)
spironolakton (Spironolakton Pfizer)
Måttlig hjärtsvikt, tillägg av
Kaliumsparare och kalium
(I andra hand)
amilorid (Amilorid NM Pharma/ Merck NM)

kaliumklorid (Kalium Retard)
Svår hjärtsvikt
Ovanstående läkemedel i kombination med
spironolakton (Spironolakton Pfizer)
Vid förmaksflimmer eller som tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt
digoxin (Lanacrist)

warfarin (Waran)
att öka hjärtats sammandragningskraft, minska antalet slag per minut och reglera hjärtats rytm
Hjärtsvikt
(När man inte tål enalapril eller ramipril)
kandesartan (Atacand)
Angiotensin II-receptorantagonist