Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mtungi
vase (noun class 3)
basi
enough, stop, ok, well
Kuzoea
To get used to
Kutangaza
To broadcast
tofauti
different
jamii1
family
Kusaaidia
To help
Kujadili
To discuss
Kuzumgumza
To converse
Kongea
To talk
Kufaidi
to benefit/enjoy
Kugombana
to fight/argue
Kustarehe
to hangout/chat
Siwezi
I can't
Kuweza
To be able to
Kutengeneza
To Make
Kuhitaji
to require/need
Kujibu
to answer
Kuuliza
to ask
kuitika
to respond
Kuoza
to be rotten
Kufunga
to close
Kufungua
to open
Kuenda
to go
Kutembea
to walk
Kununua
to buy
Kupatana bei
To Bargin
Kuonja
To Taste
Kupata
to get
Kuiva
to be ripe
Rangi
Color
Kijani
Green
Manjano
Yellow
Nyekundu
Red
Kahawia
Brown
Nyeupe
White
Zambarau
Purple
Rangi ya machungwa
Orange
Pinki
Pink
-ausi
to be dark in color
-eupe
to be light in color
Ifuifu
gray
weusi
black
bluu
blue
kitengele
Stripe (C7)
Tazama
look (imperative)
Sikiliza
listen (imperative)
Jua
Sun
Ngapi
How many/much
Tafadhali
please
njoo hapa
come here
labda
maybe
Kufahamu
understand
pale
kule
huko
there
mbali
far
ngoja kidogo
wait a moment
nenda kule
go there
pengine
conditional/maybe
mbaya/vibaya
bad
maneno
words
sio sana
not very much
simama
stand/stop
kiu
thirst
kuomba
to ask/request
kwa
in
nenda huko
nenda zako
go away
go on your way
baridi
cold
joto
hot
karibu
welcome
hapa
here
kubwa
big
kujua
to know
kusema
to speak
sitaki
don't want
kutaka
to want
kupenda
to like/love
pia
also
samahani
excuse me
maua/ua
flowers/flower
unasemaje
how do you say
kidogo tu
just a little
nyumba
house
mwalimu
teacher
mwanafunzi
student
chakula
food
kinywaji
drink
rafiki
friend
kazi
work
njaa
hunger
nimepota
i am lost