Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
xué
studera, lär sig
学校
xuéxiào
skola
zuò
gör
zuò
gör
工作
gōngzuò
arbetar, arbete
小学
xiǎoxué
småskolan (1- 6 årskurs)
老师
lǎoshī
lärare
爸爸
bàba
pappa
工人
gōngrén
arbetare
工厂
gōngchǎng
fabrik
妈妈
māma
mamma
学生
xuéshēng
elev
大学
dàxué
universitet
大学生
dàxuéshēng
universitetsstuderande,student
中学
zhōngxué
mellanskolan
中学生
zhōngxuéshēng
student i mellanskolan
高中
gāozhōng
gymnasiet
高中生
gāozhōngshēng
gymnasist
wèn
frågar
再见
zàijiàn
adjö; på återseende
sòng
följer på vägen; eskorterar
shī
lärare, mästare
人口
rénkǒu
befolkning
多少
duōshǎo
hur mycket?, hur många?
北京
běijīng
Peking
客人
kèrén
gäst, besökare
号码
hàomǎ
nummer
shǎo
få, lite
běi
norr
jīng
huvudstad