Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
belief
сенімдік
Bible
Киелі Кітап
blessing
бата
Christmas
Иса пайғамбардың тұған күні
confession
мойындаушылық
conscience
ар, абырой, сана сезім
curse
қарғыс
deed
ерлік, жер куәлігі
destiny
тағдыр
devil
шайтан
disciple
шәкірт, жолын қуушы
duty
міндет
evil
жауыздық, жамандық
faith
берілгендік
fortune
бақ-дәулет
God
Құдай, Алла
habit
әдет
honesty
адалдық, шындық
honor
ар, намыс, абырой
hope
үміт, дәме
hypocrisy
екі жүзділік, екі беткей
ideal
міні жоқ, дәлме-дәл, ойдағыдай
innocence
күнәсіздік
jealousy
қызғаншақтық
justice
әділеттілік
kind
түр, тек
kindness
мейірімділік
knowledge
білім
Koran
Құран
meaning
мағына
mercy
қайырымдылық, шапағаттылық
miracle
таңғажайып
moral
адамгершілік
mystery
құпия, сыр
oath
ант, серт
obedience
орындаушылық
obligation
міндет
patience
шыдам, төзім
peace
бейбітшілік
perfection
мүлтіксіз
peril
қауыптылық
praise
мақтаныш
prayer
дұға
profound knowledge
терең білім
proverb
мақал
religion
дін
repentance
опық, қапы, реніш, өкініш
reputation
атақ
respect
құрмет
responsibility
жауапкөршілік, міндет
sacrifice
құрбан
sake
үшін
saying
мәтел
secret
жасырын, құпия, сыр
self-control
өзін-өзі бақылау
shame
ұят
significance
мағына, маңыз
sin
күнә
sincerity
адалдық, шыншылдық
soul
жан
spirit
көңіл, жан
superstition
ырымшылдық
taboo
тыйым
valor
айбын, ерліқ, қайрат
vice
қысқыш \ тиски
virtue
рақымшылық
wisdom
даналық, данышпандық