Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back
қарсылық жоқ
not against
разминка
calisthenics
бір бірімен танысты.
they got acquainted.
азаматшасы
girl citizen
туылдым
was born
алайын ба?
may I?
алуыңызға болады
yes, you may
оқу әдістемелік
study-methods
қалыптастыру
to shape, found, raise up
шығармашылығым
My creative works
қабілет
ability, capability
қосымша
additional
бағдарламалау
to program/use computers
сонымен қатар
In line with that…
қамтылған
introduced into, added in
қамту
to add in (info)
қосылу
to add together, join
ескертпе
a note
болашақтағы
future (adj)
ырғақты
charismatic
қабырғам
my wife, my rib
мемлекеттік емес ұыймдар
NGOs
саясатқа ресми емес ықпалдар
unofficial influences on govt.
өтініш беру
to apply, give request
"ер кезегі үшке дейін"
third time's the charm
бере-беру керек
you have to give and give…
Х демекші
I just thought of X; oh, how is X?!
алмасу бағдарламасы
exchange/study abroad programs
еуро[па] одақ
EU
маған тән
менікі сияқты
кезек
смена
оқып жүрген кезінде
in my studying time…
"сәбзі" сөзінің өзбек тіліндегі мағынасы "сәбіз."
In Uzbek, the word Sabzi means Sebiz.
бұрын білетінмін, ал қазір ұмытып бара жатырмын.
I used to know it, but now I'm forgetting.
өзгеше болатын, қазір өзгеріп бара жатыр.
It was different, but now it's changing.
ақырын, асықпай
slowly
құлағым үйретін қалыпты
my ear got accustomed to
мәнгеру
watch and act on
назар аудару
look at
әнді қайте[міз]?
and then what? (skeptical)
қыйпты
story
хартия қой қойлған
charter-signer
азаматтардың құқығын қорғайтын
protecting citizen's rights
зайырлы
secular
боданб қол астында
subjugated (2)
ауыс[тыр]у
to switch w/someone else
байқамадым
I didn't notice.
жұмыс бабымен
жұмыс бойынша
жолым болды
I was lucky.
сәті түсті
It was a success.
көтеріліс
an uprising
көз жасы
a tear/s
қол жеткізу
to recieve
қайран қалу
таң қалу
пайдалы кен
useful/natural resources
мақтан тұту
to be proud of
көздің қарашығындай сақтау
to protect like the pupil of your eye.
жылжу
to move around
үнтүнсіз, іштей, дауыстап
silently (3)
бір-бірімен қал жағдайын сұрады
Asked how they were.
құрметті жиналғандар
Dear attendees...
әптеп-сәптеп, ақырындап
slowly, ok (2)
құрдас
age-mate
сыпайы түр
formal tone
өтіп кетейінші!
Let me pass (on the bus).
аты-жөні
full name
жолығу
meeting
жолыққанша
till me meet again
хабарласқанша
till we speak again
қай жақтан екенін айтты
He said where he was from.
бір-бірінен жастарын сұрады.
They asked each other's age.
___ден үлкен
Older than (her).
бұрын болмаған
wasn't in the past
ішіп алдым
I've (already) eaten.
бүгінгі шыққан
printed today
жас ет
fresh meat