Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Per and Anne are in the bedroom
Per og Anne er i sovervaerelset
They sleep in a double bed
De sover i en dobbeltseng.
It's 6.
Klokken er seks.
Alarm clock rings
Vaekkeur ringer.
Per goes out to the bathroom
Per gaar ud paa badevaerelset.
Per and Lise are in the children room
Jan og Lise er i boernevaerelset.
They sleep in the dvuh-yarusnaya krovat'.
De sover i en koejeseng.
Lise is in the shower
lise er i brusebad
Anne has a towel
Anna har et haandklaede.
Parents wake up
Foraeldrene vaagner
Per stands up, washes and brushes teeth.
Per staar op, vasker sig og boerster taender.
Anne wakes children up and dries Lise (with towel
Anne vaekker boernene og toerrer Lise.
Lise puts on clothes
Lise tager toej paa.
Anna brushes Lises hear
Anne reder Lises haar
Lise (zaklepivaet) blouse
Lise knapper blusen