Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
studier, studierna
opinnot
bära IV en dröm
olla unelma
självklar, självklart, själklara
itsestäänselvä
locka I ngn
houkutella jotakuta
uppehälle, uppehället
tulla toimeen
dagarna i ända
päivät pitkät
nådd, nått, dådda
saavutettu
en reseledare, reseledaren, reseledare, reseledarna
matkanjohtaja
sammanlagt
yhteensä
tillbringa I
viettää
lösa II ngt
ratkaista jotakin
nyligen
äskettäin
alldeles
aivan
innebära, innebär, innebar, inneburit IV
merkitä
orka I
jaksaa
en sladd, sladden, sladdar, sladdarna 2
johto
en dammsugare, dammsugaren, dammsugare, dammsugarna 5
pölynimuri
avlägset
kaukaisesti, etäältä
ta IV till orda
alkaa puhua
lägga ngt åt sidan
työntää syrjään
ytterligare
vielä lisäksi
sporadiskt
satunnaisesti
jämlik, jämlikt, jämlika
tasa-arvoinen
enbart
ainoastaan
omedelbart
välittömästi
undersöka II
tutkia
gå forlorad -at -ade
mennä hukkaan
häftig -t -a
hieno, raju