Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hur stort värde har anamnesen vid akut rektalblödning?
Inte stort värde. P. uppskattning av färg, utseende och mängd (de tror ofta att det är mer) är osäker
Vad är de vanligaste orsakerna till analblödning och akut analblödning?
Hemorrider och analfissurer.
Vid akut blödning är det divertiklar och angiodysplasier.
Hur värderar du om en akut rektalblödning är allvarlig?
Är patienten påverkad? Blodtryck, puls, Hb

Har p. hjärtsjukdom? Om ja så större risk för komplikationer, ska vara på sin vakt.
När ger man en p. med akut rektalblödning blodtransfusion?
När Hb är under 6 mmol/L.
Extra indikation om p. är äldre eller hjärtsjuk.
Hur många av de med akut rektalblödning har cancer eller blödande ulcus? Hur många slutar blöda spontant?
10% har cancer
10% har blödande ulcus
80% slutar blöda spontant
I vilka tillfällen slutar blödningen ofta inte spontant?
De tillfällen blodtranfusionen överstiger 6 portioner det första dygnet.
Vilken undersökning startar man med vid akut rektalblödning?
Anoskop- ett litet plaströr in i analkanalen
Koloskopi
Gastroskopi!
Sen koloskopi
Om inte det föregående gett svar:
A-grafi
Skintigrafi
En 41 årig man kommer in och blöder från ändtarmen. Vid anoskopi hittar man hemorrider. Läkaren ger salva för hemorrider och skickar hem p. Vad har läkaren gjort fel?
Alla över 40 med blödning från ändtarmen ska undersökas för coloncancer! Om han varit 39 hade läkaren gjort rätt.
Enl. föreläsaren kan man dock likagärna göra koloskopi på alla, så missar man ingen cancer.
Vilken åldersgrupp har typiskt divertiklar? Hur många av de med divertiklar börjar blöda?
50% av personer över 60 har divertiklar. Under 5% börjar blöda.
Hur många blödande divertiklar re-blöder?
10-35%. Mest högersidiga divertiklar som blöder.
På en divertikel blödning kan det sitta koagel. Vilken typ koagel betyder signifikant ökad risk för re-blödning?
Sentinel clot.
Är det viktigt att veta exakt var blödningen kommer ifrån vid behandlingen av svår divertikelblödning?
Ja, om man vet var det kommer ifrån kan man göra en målriktad segmentär colektomi, ger en re-blödnings risk på 8% och mortalitet på 6%.
Vad gör man om man inte vet var blödningen kommer ifrån?
En subtotal colektomi eller blind segmentär colektomi. Bättre att göra subtotal för:

Subtotal ger re-blödning i under 5% av tillfällen och en mortalitet på 11-40%

Blind segmentär ger re-blödning på 35-75% och mortalitet på 20-50%.
Vad är förutsättningar för en akut koloskopi? Innebär det en större risk jämfört med en elektiv?
Att man har en rutinerad endoskopör.
Ja, risken för perforation är x4 jämfört med elektiv, dvs den är 1%.
Hur många p. hittar man aldrig blödningskällan hos? Var sitter blödningskällan oftast?
20%
Hos 76% sitter den i kolon
Hur behandlar man den hemodynamiska stabila patienten med akut rektalblödning?
Observerar och utför elektiv koloskopi.
Hur behandlar man den hemodynamiskt ostabila p. med akut rektalblödning?
Gör akut gastroskopi+koloskopi. Möjligtvis a-grafi.
vad är förutsättning för att man ska kunna göra en a-grafi?
Det måste vara en pågående blödning på minst 0,5ml/min.
Vad är fördel med a-grafi?
Kan se detaljerad anatomi (ex malformationer), exakt var det blöder och embolisera det blödande kärlet
Hur effektiv är embolisering av det blödande kärlet? Finns det risker med det?
Effektiv hos 93%.
Risk för iskemisk skada, ca 5-10%, beroende på hur långt upp i arterieträdet man gör det.
Varför ska de som fått emboliserat sitt kärl stanna på observation?
Det kan som sagt komma iskemi i en tarmdel. Detta gör inte ont direkt hos p. utan kan ta flera dagar innan evt perforation och symptom.
Vad är fördelar respektive nackdelar med blödningsskintigrafi?
Fördelar: kan upptäcka intermitterande blödning
Ner till 0,1ml/min, "ockult blödning"
Kan se blödning i colon ascendens, som ofta missas vid endoskopi.

Nackdelar: svårt att se anatomisk lokalisation, delvis pga intestinal transport av markören.
Inte alla avdelningar har tillgång till undersökningen.
Vad är den vanligaste orsaken till rektal blödning hos barn?
Meckels divertikel.
Beskriv kort AVM, arteriovenös malformation, i colon.
Enskilda, stora och platta eller eleverade ljusröda lesioner.
Kan ge recidiverande/persisterande blödning. Kan vara transfusionskrävande och ge ihållande anemi.
Andra blödningskällor ska uteslutas.
Hur kan en AVM behandlas?
Koagulation, CAVE perforation
Värmeprob- hög säkerhet
Resektion
Östrogen
Hur behandlas kolonvaricer?
Sengstaken sond om varicer i rectum.
Portal dekompression
ALDRIG OPERERA! -mortalitet nästan 100%
Strålterapi kan skada rectum och ge hematochezia. Hur behandlas det?
Laser-koagulation
Formalin (koncentration 0,5%), hjälper hos 75%
Kirurgi- ger dock många komplikationer.
Tunntarmsblödning är svårt att diagnostisera. Vilka möjligheter har man?
Push enteroskopi, dock obehagligt och med komplikationer, ex perforation.
Peroperativ skopi
-genom tomi
Teleskopering av tarmen?
Diagnosen kan ställas i 80-100% av tillfällen

Kapselendoskopi- kan kanske se blödningen men inte säga var den är…
Hur behandlas p. med rektalblödning som är i AK-behanling?
Samma utredning och terapi, patologin är samma. Inte alltid nödvändigt att seponera AK-behandlingen.
Hur sannolikt är det att en rektalblödning beror på en koagulopati?
Osannolikt, spontanblödning är osannolik.
Koagulationsparametrarna är alltid (enl föreläsare) normala.
Vad för blodprov ska man ta hos en som har rektalblödning?
Alltid blodtyp+ BAC-test.
Hb, normalt utesluter dock inte akut blödning!
Blödningsparametrar (ex INR), tas endast på särskilt indikation, ex p. är i AK-behandling.