Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hello, Is that Mr. Smith's residence?
Moshi moshi, Sumisu-san no o-taku desu ka.
Yes, it is.
Hai, sō desu.
This is Katō. Is your husband there?
Katō desu ga, go-shujin wa irasshaimasu ka.
He's not here now. He'll be back about 9:00.
Ima imasen. 9-ji goro kaerimasu.
I see. Then I'll call again later.
Sō desu ka. Dewa mata ato de denwa o shimasu.
Yes. Please do.
Hai, onegaishemasu.
Good-bye.
Shitsurei shimasu.
Good-bye.
Sayōnara.
a surname
Katō
moshi moshi
hello
(his) residence
o-taku
(particle)
ga
(your) husband
go-shujin
(honorific, referring to someone else's ...)
go-
is (polite word for imasu)
irasshaimasu (irassharu)
I see.
sō desu ka
again
mata
afterwards
ato de
Please (do).
onegaishimasu
good-bye (lit. "I'll be rude.")
shitsurei shimasu
to (particle)
ni
I am going to see the lawyer tomorrow.
[Watashi wa] Ashita bengoshi ni aimasu.
I will telephone Mr. Hayashi.
[Watashi wa] Hayashi-san ni denwa o shimasu.
I often write to (my) friends.
[Watashi wa] Yoku tomodachi ni tegami o kakimasu.
I don't see movies very often.
[Watashi wa] Amari eiga o mimasen.
I telephoned Mr. Smith's office, but he wasn't there.
[Watashi wa] Sumisu-san no kaisha ni denwa o shimashita ga, Sumisu-san wa imasendeshita.
meet
aimasu (au)
make a phone call
denwa o shimasu (denwa o suru)
often
yoku
write
kakimasu (kaku)
does not ... often
amari...-masen
Could you type this, please?
Taipu o onegaishimasu.
Please take me to the Ginza.
Ginza made onegaishimasu.
Certainly./I see.
Hai, wakarimashita.
every year
mainen
Christmas card
kurisumasu kādo
New Year's card
nengajō
(my) mother
haha
hotel
hoteru
tell
oshiemasu (oshieru)
store, shop
mise
extension number
naisen-bangō
ask
kikimasu (kiku)
teacher
sensei
(your) father
otōsan
(your) mother
okāsan
zenzen...-masen
never (do)
Hello. Is this Mr. Tanaka's residence?
Moshi moshi, Tanaka-san no o-taku desu ka.
No, you have the wrong number.
Iie, chigaimasu.
Sorry to have troubled you.
Dōmo sumimasen.
That's quite all right.
Iie. Dō itashimashite.
This is Tokyo Electric.
Tōkyō Denki de gozaimasu.
May I speak to Mr. Tanaka, please?
Tanaka-san o onegaishimasu.
Just a moment, please.
Hai, shōshō omachi kudasai.
I jog every morning. Do you jog, too?
Watashi wa maiasa jogingu o shimasu ga, Hayashi-san mo jogingu o shimasu ka.
Yes, I often do.
Hai, watashi mo yoku shimasu.
That's wrong.
chigaimasu (chigau)
switchboard operator
kōkanshu
This is Tokyo Electric.
Tōkyō Denki de gozaimasu
(polite word for desu)
de gozaimasu
a moment
shōshō
Please wait.
omachi kudasai.
wait
machimasu (matsu)
jog
jogingu o shimasu (jogingu o suru)
Hello. Is this the Tanaka residence?
Moshi moshi, Tanaka-san no o-taku desu ka.
This is Tanaka of Tokyo Electric. Is Mr. Hayashi there?
Tōkyō Denki no Tanaka desu. Hayashi-san wa irasshaimasu ka.
I'll call again later.
Mata ato de denwa o shimasu.
I asked Mr. Clark for his office telephone number.
Kurāku-san ni kaisha no denwa-bangō o kikimashita.
Mr. Clark doesn't write letters to his friends very often but Miss White does (write often).
Kurāku-san wa amari tomodachi ni tegami o kakimasen ga, Howaito-san wa yoku kakimasu.