Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Excuse me, could we see the menu please? (lit. "Please show us the menu.")
Sumimasen, menyū o misete kudasai.
Certainly, sir. Here you are.
Hai, dōzo.
What would you like to drink?
Nomimono wa nani ga ii desu ka.
I'd like some beer.
Bīru ga ii desu.
As for dinner, would you like sukiyaki or (would you like) shabushabu?
Ryōri wa sukiyaki ga ii desu ka, shabushabu ga ii desu ka.
I had sukiyaki last week, so I'd like shabushabu.
Sukiyaki wa senshū tabemashita kara, shabushabu ga ii desu.
After the meal, how about some coffee?
Shokuji no ato de kōhī wa ikaga desu ka.
Yes, I'd love some.
Hai, itadakimasu.
Two bottles of beer and some shabushabu, please. For dessert, we'd like some melon.
Bīru o 2-hon to shabushabu o onegaishimasu. Dezāto wa meron ga ii desu.
I, see.
Hai, wakarimashita.
Mr. Tanaka and Mr. Brown had a meal in a restaurant. They drank beer and ate shabushabu.
Tanaka-san to Buraun-san wa resutoran de shokuji o shimashita. Bīru o nonde shabushabu o tabemashita.
After the meal they had coffee.
Shokuji no ato de kōhī o nomimashita.
beverage
nomimono
sukiyaki
sukiyaki
shabushabu
shabushabu
dessert
dezāto
melon
meron
I'll have fruit juice.
Watashi wa jūsu ga ii desu.
(As for something) to drink, I'll have fruit juice.
Nomimono wa jūsu ga ii desu.
(As for the meal) Would you like meat or fish?
Ryōri wa niku ga ii desu ka, sakana ga ii desu ka.
I'd like meat.
Niku ga ii desu.
Then how about sukiyaki?
Dewa, sukiyaki wa ikaga desu ka.
Yes, sukiyaki please.
Ee, sukiyaki o onegaishimasu.
What time would you like to eat? (lit. "What time would you like the meal?")
Shokuji wa nan-ji goro ga ii desu ka.
Six o'clock would be nice.
6-ji ga ii desu.
Well then, wouldn't you like to take some pictures in the garden before dinner?
Dewa, shokuji no mae ni niwa de shashin o torimasen ka.
Yes, let's take some.
Ee, torimashō.
Wouldn't you (like to) go for a drive this weekend?
Shūmatsu ni doraibu ni ikimasen ka.
Yes. How nice.
Ee, ii desu ne.
Would you like to go on Saturday or (would you prefer) Sunday?
Do-yōbi ga ii desu ka, nichi-yōbi ga ii desu ka.
Saturday would be fine.
Do-yōbi ga ii desu.
Where shall we go? What about the seaside?
Doko ni ikimashō ka. Umi wa dō desu ka.
Yes, I like the sea. I'd like to go to the seaside.
Ee, watashi wa umi ga suki desu. Umi ni ikitai desu.
What would you like for dessert? Some fruit, please.
Dezāto wa nani ga ii desu ka. Kudamono o onegaishimasu.
I wanted to drink some coffee before the meeting, but there wasn't time, so I drank some after the meeting.
Kaigi no mae ni kōhī o/ga nomitakatta desu ga, jikan ga arimasen deshita kara, kaigi no ato de nomimashita.
ice cream
aisukurīmu