Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/89

Click to flip

89 Cards in this Set

 • Front
 • Back
What are you doing this weekend?
Shumatsu ni nani o shimasu ka.
I'm going to see the Kabuki with friends on Sunday.
Nichi-yobi ni tomodachi to kabuki o mimasu.
How nice. Have you bought your tickets yet?
Ii desu ne. Mo kippu o kaimashita ka.
Yes, I bought them last week at a theater booking agency in the Ginza.
Ee, senshu Ginza no pureigaido de kaimashita.
Mr. Smith bought tickets for the Kabuki at a theater booking agency in the Ginza last week. He is going to see the Kabuki with friends on Sunday.
Sumisu-san wa senshu Ginza no pureigaido de kabuki no kippu o kaimashita. Nichi-yobi ni tomodachi to kabuki o mimasu.
weekend
shumatsu
do
shimasu (suru)
Kabuki (Japanese theater)
kabuki
see
mimasu (miru)
lit. It's nice (good, all right).
ii desu ne
good (-i adj.)
ii
already
mo
bought
kaimashita
buy
kaimasu (kau)
Ginza (place name)
Ginza
theater booking agency
pureigaido
at (particle)
de
show
mise-masu
telephone
denwa o shi-masu
(I)watch TV.
Terebi 9 mimasu
Mr. Hayashi telephoned Mr. Smith
Hayashi-san wa Sumisu-san ni denwa o shimashita.
Where do you watch television?
Doko de terebi o mimasu ka.
I watch it in the living room.
Ima de mimasu.
What did you buy?
Nani o kaimashita ka.
I bought a/some ticket/tickets.
Kippu o kaimashita.
I am going to see a movie tomorrow.
[Watashi wa] Ashita eiga o mimasu.
Mr. Tanaka studies at home every day.
Tanaka-san wa mainichi uchi de benkyo o shimasu.
I had lunch at a restaurant yesterday.
[Watashi wa] Kino resutoran de hiru-gohan o tabemashita.
I didn't buy anything yesterday at the department store.
[Watashi wa] Kino depato de nani mo kaimasendeshita.
every day
mainichi
every
mai-
study
benkyo o shimasu
restaurant
resutoran
lunch
hiru-gohan
meal
gohan
ate
tabemashita
eat
tabemasu (taberu)
listen
kikimasu
drink
momimasu
shop
kaimono o shimasu
give a party
pati o shimasu
work
shigoto o shimasu
play tennis
tenisu o shimasu
picture
e
news
nyusu
music
ongaku
record
rekodo
CD, compact disc
shidi
breakfast (lit. "morning meal")
asa-gohan
morning
asa
dinner (lit. "evening meal")
ban-gohan
evening
ban
sandwich
sandoitchi
salad
sarada
tea
o-cha
Japanese rice wine
o-sake
soup
supu
magazine
zasshi
map
chizu
read
yomimasu (yomu)
letter
tegami
shopping
kaimono
tennis
tenisu
this evening
komban
coffee shop
kissaten
coffee
kohi
every morning
maiasa
black tea
kocha
milk
miruku
juice
jusu
shoes
kutsu
every evening
maiban
every week
maishu
(my) family
kazoku
Did you study Japanese yesterday?
Kino Nihon-go no benkyo o shimashita ka.
No, I didn't.
Iie, shimasendeshita.
Why didn't you study?
Doshite benkyo o shimasendeshita ka.
Because some friends came to my house.
Tomodachi ga uchi ni kimashita kara.
I bought a camera at the department store on Sunday. It was ¥45,000.
Nichi-yobi ni depato de kamera o kaimashita. 45,000-en deshita.
What did you do yesterday? I listened to a tape of Japanese at home in the morning. I went to the Ginza in the afternoon and bought a camera (there).
Kino nani o shimashita ka. Asa, uchi de Nihon-go no tepu o kikimashita. Gogo Ginza ni/e ikimashita. Soshite, Ginza de kamera o kaimashita.
Miss White doesn't eat anything in the morning.
Hawaito-san wa asa nani mo tabemasen.
Brown
Buraun
this year
kotoshi
but (particle)
ga
sometimes
tokidoki
cafeteria
shokudo
about 7:00
7-ji goro
about
goro
hold a meeting/conference
kaigi o shimasu (kaigi o suru)