Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/119

Click to flip

119 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ashita
tomorrow
uchi
home
pan
bread
kyoo
today
soo desu na
is that so?
daigaku
college
kissaten
coffee house
hon
book
mizu
water
mainichi
everyday
yoku
often
tokidoki
occassionally
ikimasu
to go
kimasu
to come
kaerimasu
to go back or return
tabemasu
to eat
nomimasu
to drink
kaimasu
to buy
shimasu
to do
mimasu
to watch
kikimasu
to listen
nani
what?
doko
where?
isshoni
together
anoo...chotto...
um...well...
ii desu ne
sounds good
oishii
delicious
kinou
yesterday
ocha
tea
hiro
afternoon
asa
morning
ban
night
gohan
meal exp. asagohan, hirogohan, ban gohan (breakfast, lunch, dinner)
ototoi
day before yesterday
soshite
and, then
nemasu
to sleep
asate
day after tomorrow
zenzen
never, not at all (negative ending)
mochiron
of course!
oterai
toilet
takusan
a lot
kedo
...,but
ima
now
dekakemashita
went out
benkyooshimasu
to study
kakimasu
to write
rekoodo
record
heya
room
nihongo
japanese language
watakushi
formal "I"
ichinichijoo
all day long
jyaa
well
sorede
accordingly, so
sorekara
afterwards(then)
shiken
test
watashi
I
eiga
movie
depaato
department store
kurasu
class
resutoran
restaurant
shokuji
dine
tegami
letter
terebi
television, tv
teepu
tape
inu
dog
okane
money
tsuki
moon
tsukue
desk
natsu
summer
en
yen
denki
electricity
takai
high,expensive
atsui
hot
tetsuda
help
anata
you
sensei
teacher
gakusei
student
sukoshi
little bit
dasu
turn in
seito
elementary student
tonkatsu
porkchop
neko
cat
kawaii
cute
denwa
telephone
jimusho
office
chuugoku
china
shokudai
homework
tookyoo
tokyo
shokudoo
cafeteria
nettoo
boiling water
zasshi
magazine
toshokan
library
kitto
certaily
gyuunyuu
milk
kyooto
kyoto
hai
yes
iie
no
eki
train station
honya
bookstore
ginkoo
bank
otokonohito
man
posuto
mailbox
tori
bird
annanohito
woman
yuubinkyoku
postoffice
tomodachi
friend
panya
bakery
otearai
restroom
kurumi
car
ki
tree
hana
flower
kodomi
child
uchyuu
universe
chyuugatsukoo
junior high school
koochyoo
principal, headmaster
yuniyuu
import
ichibiyoo
one second
biyooki
illness
eigo
english language