Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/54

Click to flip

54 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ohayoo Gozaimasu
Good morning
Kon'nichi wa
Hello or Good Day
Kon'ban wa
Good evening
Oyasumi nasai
Good night
Sayoonara
Good-bye
Doomo arigatoo gozaimasu
Thank you very much
Doomo sumimasen
I am sorry
Gomen nasai
Forgive me
Doo itashimashite
Don't mention it
Wakarimasu ka
DO you understand?
Yoku dekimashita
Good job
Moo ichido itte kudasai
One more time please
Ato ni tsuite itte kudasai
Repeat after me
Yoku kiite kudasai
Listen carefully
Yon'de kudasai
Please read it
Kaite kudasai
Please write it
Hanashite kudasai
Please speak
Chotto matte kudasai
Please wait a moment
Gomen kudasai
Excuse me
Irasshaimase
Welcome
Tadaima
I'm home
Okaeri Nasai
Welcome home
Itadakimasu
I will receive
Gochisoo sama deshita
It was a feast
Jaa mata ashita
Well, I'll see you tomorrow
Erai desu nee
Good!
Soo desu ka
Is that so?
Ii desu ne
Sounds nice
Chotto shitsurei
Excuse me for a moment
Omachidoo sama
Sorry to have kept you waiting
Ojama shimasu
I am going to bother you (by visiting)
Hajimemashite
How do you do?
Sorosoro shitsurei shimasu
I'd better be leaving now
Mata yukkuri irasshai
Come again and spend a leisurely time
Shibaraku
I have not seen you in a long time
Ogen'ki desu ka
How are you?
Okagesama de
Fine, thank you
Iin desu ka
Is it all right with you?
Doozo goyukkuri
Please, take your time
Doozo ohairi kudasai
Please come in
Ashita wa doo desu ka
How about tomorrow?
Dooshite gozon'ji desu ka
How do you know?
Sore wa sumimasen deshita
I am sorry for what I have done
Nani ka goyoo desu ka
Is there anything you want to talk to me about?
Sore wa zan'nen deshita ne
That's too bad
Ocha o doozo
Please have some tea
Kudamono wa ikaga desu ka
How about some fruit?
Doozo okamainaku
Please don't go to any trouble
Ee, itadakimasu
Yes, thank you
Iie, kekkoo desu
No, thank you
Itte irasshai
Hurry back
Itte mairimasu
I'm going
Meishi, o kudasai
Please give me your namecard
Fooku, o kudasai
Please give me a fork