Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/398

Click to flip

398 Cards in this Set

 • Front
 • Back
yuka
floor
kabe
wall
mado
window
doa
door
denjou
ceiling
kaapetto
carpet
kaaten
curtain
beddo
bed
tansu
chest of drawers
tsukue
desk
isu
chair
hikidashi
drawer
teeburu
table
kyoudai
dressing table
sofaa(sofuyaa)
sofa
e
picture
posutaa
poster
hondana
book shelves
genkan
entrance hall
ima
living room
daidokoro
kitchen
shokudou
dining room
washitsu (=nihonma)
japanese room
tokonoma
alcove
kyakuma
guest room
shinsitsu
bedroom
yanu
roof
furoba
bathroom
(o)furu
bath
shawaa (shiyawaa)
shower
sentakushitsu
laundry
toire (=otearai)
toilet
shosai
study
kaidan
stairs
ikkai (kanji=ichi+kai)
ground floor (level one)
nikai (kanji=ni+kai)
first floor (level two)
yama
mountain
umi
beach, sea
kaigan
sea coast
kawa
river
hashi
bridge
ike
pond
mizuumi
lake
michi
way, road
douro
road
toori
street
puuru
pool
kousaten
intersection
shingou
traffic light
chuushajou (chiyuushiyajiyou)
car park
basutei
bus stop
densha
train
eki
station
gakkou
school
kaisha
company
couen
park
toshoukan
library
koujou
factory
eigakan
movie theatre, cinema
resutoran
restaurant
kissaten
coffee shop
depaato
department store
suupaa
supermarket
ginkou
bank
yuubinkyoku
post office
shiyakusha
town hall
tenisu.kooto
tennis court
bijutsukan
art gallery
-no ue ni
on/above
-no shita ni
under/below
-no mae ni
in front of/before
-no ushiro ni
at the back of/behind
-no soto ni
outside
-no naka ni
in/inside
-no soba ni
by/near
-no mawari ni...
around...
-no higashi ni...
in the east of...
-no nishi ni...
in the west of...
-no minami ni...
in the south of...
-no kita ni...
in the nort of...
-no migi ni...
to the right of...
-no hidari ni...
to the left of...
-no yoko ni...
next to.../beside...
-no mokou ni...
beyond...
kougai
suburb
toshi
city
chuushin
centre
kayoimasu
to commute
kafe (kafue)
cafe
tatemono
building
tenhoushitsu
observation room
wan
bay
hokusei no hou ni
in the northwest of
kuukou
airport
shibaraku
for some time
gomennasai
im sorry
ryuugakusei
exchange student
shoukaisuru
to introduce
sakura no ki
cherry tree
itsuka
some day
tsugino
next
tanoshiminimatsu
to look forward to
kado
corner
watarimasu
to cross
magarimasu
to turn
massugu ni ikimasu
to go straight
gawa (migi/hidari)
side (right/left)
sofu
my family- grandfather
soba
my family- grandmother
yoko
side
tonari (no tonari ni)
next to
ojiisan
your family- grandfather
obaasan
your family- grandmother
oji
my family- uncle
oba
my family- aunty
ojisan
your family- uncle
obasan
your family- aunty
ryoushin
my family- parents
goryoushin
your family- parents
chichi
my family- dad
haha
my family- mum
otousan
your family- dad
okaasan
your family- mum
ani
my family- older brother
ane
my family- older sister
otouto
my family- younger brother
imouto
my family- younger sister
musuko
my family- son
musume
my family- daughter
oniisan
your family- older brother
oneesan
your family- older sister
otoutosan
your family- younger brother
imoutosan
your family- younger sister
musukosan
your family- son
musumesan
your family- daughter
tsuma (or =kanai)
my family- wife
shujin
my family- husband
okusan
your family- wife
goshujin
your family- husband
zenbude
altogether
koukou
senior high school
chuugaku
junior high school
tanjoubi
birthday
benri (na)
convenient, handy
moraimasu
to recieve
minna de
with everyone
~ kara...made
from ~ to ...
isogashii
busy
~ gurai
about ~
kakarimasu
to take time
shinsetsu
kind
kaettekimasu
to come back
shigoto
work, job
ichiba
market
okyakusan
customer
dakara
therefore
shimemasu
to close, to shut
~ no ato de...
after ~ ...
~ goro
about, approximately
shuumatsu
weekend
dekakemasu
to go out
aiteimasu
to be open
taitei
usually
~ toki ni
when...
minagara
while watching
hatarakimasu
to work
tsukurimasu
to make
amai
sweet
nigai
bitter
suppai
sour
karai
salty/spicy
oishii
delicious
mazui
unpalatable (disgusting)
atsui
hot (weather)
samui
cold (weather)
suzushii
cool (weather)
atatakai
warm (weather)
mushiatsui
muggy, humid
atsui
hot (drink)
tsumetai
cold (drink)
omoshiroi
interesting
tsumaranai
boring
muzukashii
difficult
yasashii
easy
kowai
scary
yasashii
gentle, kind
hiroi
wide, spacious
semai
narrow
ookii
big
chiisai
small
furui
old
atarashii
new
futoi
thick, stout
hosoi
slender, thin
takai
tall, high
hikui
short, low
takai
expensive
yasui
cheap
nagai
long
mijikai
short
chikai
nearby
tooi
far away
fukai
deep
asai
shallow
omoi
heavy
karui
light
shiroi
white
kuroi
black
akai
red
aoi
blue
tsuyoi
strong
yowai
weak
atsui
thick
usui
thin
hayai
fast, early
osoi
slow, late
ureshii
happy
tsurai
painful (emotional)
kanashii
sad
tanoshii
enjoyable, fun
okashii
funny
ooi
large amount of
sukunai
small amount of
ii / yoi
good
warui
bad
akarui
bright
kurai
dark
himana
free, have time
wakai
young (age)
toshiyorino
old (age)
urusai
noisy
shizukana
quiet
itai
painful (physical)
subarashii
wonderful
nemui
sleepy
abunai
dangerous
kawaii
cute
~ ni totte
for ~
gyouji
event
omochi
rice cake
toshiyori
old people
atsumarimasu
to gather
shinseki
relative
toshi
age, year
kazaritsuke
decoration
soujishimasu
to clean
~ to iimasu
to say, to call ~
osechiryouri
special dishes for new year
~ de dekiteimasu
to consist of ~
kazarimasu
to decorate, to display
nagaiki
longevity, a long life
shimenawa
special twisted straw rope used as a new year decoration
kadomatsu
pine branches places at the gate as a new year decoration
hatsumoude
first visit to a shrine or a temple in the new year
aisatsu
greeting
jinja
shinto shrine
nado
etc, and so on
iroirona
various
otoshidama
gift of money given to children
hanutsuki
traditional japanese badminton
dentouteki (na)
traditional
(o)matsuri
festival
oiwaioshimasu (=iwaimasu)
to celebrate
ku
pain
~ to onaji
same as ~
hatsuon
pronunciation
koinobori
carp streamer
tatemasu
to put up, to raise
yume
dream
chimaki
cake wrapped in bamboo leaves
tanzaku
strip of coloured paper for writing wishes
~ kara tsutawarimasu
to come down from ~
chousa
survey
futsuuno
ordinary
tetsudaimasu
to help, give a hand
mazeru
to stir, to mix
kara
shell
tsukeru
to dip
usuku
thinly
ageru
to fry
kondo
next time
~ toiu
called ~
sonotoki
that time
doudeshitaka?
how was it?
zehi
by all means/certainly
taisetsuna
important
mukashi
in days gone by
keredomo
however, but
~ nen gurai mae ni
about ~ years ago
shokuji
meal
kawarimasu
to change
gaikoku
foreign country
haittekuru (haittekimasu)
to come in
umi no naka no kuni
country surrounded by sea
nama
raw
shinsen (na)
fresh
~ o ryourisuru
to cook
~ o tsukuru
to make
~ o taberu
to eat
~ o tabetemiru
to try to eat
~ o arau
to wash
~ o kiru
to cut
~ o niru
to boil
~ o yaku
to grill, to bake
~ o ageru
to fry
~ o tsukau
to use
~ o katatzukeru
to tidy up
A (ni) B (o) ireru
to put B in A
yuumei (na)
famous
kusai
smelly
mezurashii
unusual, rare
asagohan
breakfast
hirugohan
lunch
bangohan
dinner
(o)bentou
packed lunch
dezaato
dessert
okashi
sweets
chokureeto
chocolate
keeki
cake
bisuketto
biscuit
(o) kome
uncooked rice
gohan
cooked rice, meal
kateiryouri
home-style food
yasai
vegetable
jakaimo
potato
ninjin
carrot
piiman
capsicum
tamanegi
onion
nasu
eggplant
takenoko
bamboo shoot
sakana
fish
niku
meat
tori niku (=chikin)
chicken
gyuuniku
beef
butaniku
pork
zairyou
ingredients
nimono
cooked food
nomimono
drink
shio
salt
tamago
egg
su
vinegar
satou
sugar
shuuyu
soy sauce
kibou
hope
shizukani
quietly
~ no aida
during ~
ga
but, and
kara
and so..
hantaini
on the other hand
undoukai
sports day
ame ga furu
to rain
yuki ga furu
to snow
hana ga saku
to bloom (flowers)
(ni) naru
to become
kawaku
to dry
hareru
to clear up
(to) iu
to say
(o) sugosu
to spend
atsumaru
to gather
nioigasuru
to smell
irotzuku
to colour
achiru
to fall
hajimaru
to start
owaru
to finish
mame o maku
to throw beans
kimochi ga ii
comfortable
utsukushii
beautiful
tateni
vertically
dandan
gradually
sukoshizutsu
little by little
tanoshiku
joyfully, enjoyably
kisetsu
season
natsu
summer
haru
spring
fuyu
winter
aki
autumn
shiki
four seasons
ame
rain
yuki
snow
sora
sky
kita
north
minami
south
bunka
culture
jibun
own, self
shuukan
custom
inaka
the country(side)
(o)tera
temple
tsuyu
rainy season
setsubun
first day of spring in the lunar calendar
osumousan
sumo wrestler
sentakumono
laundry, washing
kudamono
fruit
shi
poem
toshi no kazu
same number as your age
owari
end
mukashi
the olden days
kion
temperature
~ do
~ degrees