Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
okimasu
wake up
asagohan o tabemasu
eat breakfast
hirugohan o tabemasu
eat lunch
bangohan o tabemasu
eat dinner
gakkoo e ikimasu
go to school
kurasu e ikimasu
go to class
toshokan o ikimasu
go to the library
shigoto
go to work
o-cha o nomimasu
drink tea
koohii o nomimasu
drink coffee
wain o nomimasu
drink wine
koocha o nomimasu
drink black tea
uchi e kaerimasu
go back home
undoo o shimasu
(do) exercise
jogingu o shimasu
(do) jogging
earobikusu o shimasu
(do) exercise
terebi o mimasu
watch TV
eega o mimasu
watch a movie
dorama o mimasu
watch a drama
nyuusu o mimasu
watch the news
hon o yomimasu
read a book
shinbun o yomimasu
read the newspaper
zasshi o yomimasu
read a magazine
ongaku o kikimasu
listen to music
rajio o kikimasu
listen to the radio
shiidii o kikimasu
listen to a CD
Nihongo o benkyoo shimasu
study Japanese
suugaku o benkyoo shimasu
study math
Huransugo o benkyoo shimasu
study French
nemasu
go to sleep/go to bed
earobikusu o shimasu
(do) exercise
terebi o mimasu
watch TV
eega o mimasu
watch a movie
dorama o mimasu
watch a drama
nyuusu o mimasu
watch the news
hon o yomimasu
read a book
shinbun o yomimasu
read the newspaper
zasshi o yomimasu
read a magazine
ongaku o kikimasu
listen to music
rajio o kikimasu
listen to the radio
shiidii o kikimasu
listen to a CD
Nihongo o benkyoo shimasu
study Japanese
suugaku o benkyoo shimasu
study math
Huransugo o benkyoo shimasu
study French
nemasu
go to sleep/go to bed
kara...made
from...until
goro
about

(for telling time)
yoku
often
tokidoki
sometimes
amari
not so often
zenzen
never
uchi o demasu
leave home
tegami o kakimasu
write a letter
deeto o shimasu
go on a date
yakyuu o shimasu
play baseball
kaimono ni ikimasu
go shopping
ichinichi-juu nemasu
sleep all day
tomodachi ni aimasu
meet a friend
tomodachi to hanashimasu
talk with a friend
Nihongo o renshuu shimasu
practice Japanese
denwa o shimasu
make a phone call
kyoo
today
ashita
tomorrow
asatte
day after tomorrow
konshuu
this week
raishuu
next week
saraishuu
week after next
shuumastu
week