Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/112

Click to flip

112 Cards in this Set

 • Front
 • Back
above
ue
abroad
gaikoku de/ni
absolutely
zehi
acquiantance
shiriai
across
(no) mukoo ni (arimasu)
actually
jitsu wa/ni
adjective
keiyooshi
adult
otona
adventure
booken
age
toshi (wa ikura desu ka)
ago
ma e ni
alive
ikite imasu
almost
mo sukoshi/chotto de
animal
dobutsu
annoying
urusai
answer
kotaeru
apologize
iyamaru
atmosphere
fun-iki
beach
suna hama
beautiful
utsukushii
bill
kanjoo
black
kuroi
blond
kimpatsu
blood
chi
blue
aoi
boring
taikutsu
borrow
karimasu
bug/insect
mushi
cactus
saboten
campus
kootei
answer
kotaeru
apologize
iyamaru
atmosphere
fun-iki
beach
suna hama
beautiful
utsukushii
bill
kanjoo
black
kuroi
blond
kimpatsu
blood
chi
blue
aoi
boring
taikutsu
borrow
karimasu
bug/insect
mushi
cactus
saboten
campus
kootei
capital city
kenchoo shozaichi
cashier
reji
change
kawaru
cheat
damasu
circle
maru
clever
rikou
climate
kikoo
cloud
kumo
color
iro
continue
tzuzuku
cool (weather)
suzushii
correct
tadashii
customs
kanzei
date
hizuke
daughter
musume
dead
shinde iru
die
shinu
direction
hookoo
dirty
kitani
divorce
rikon (suru)
draw
egaku
(get) drunk
yopparatte iru
dries
kawaku
ear
mimi
education
kyooiku
envelope
fuutoo
error
machigai
west
nishi
east
higashi
south
minami
down
shita
behind
ushiro
professor
kyooju
used to
izen
ex: izen ginkoo in deshita
next to
no tonari
on the left
ex: store on the left
hidari no mise
favorite food
koubutsu
squid
ika
I don't agree
jyoochi shimasen
do laundry
sentaku o shimasu
few people
(hito ga) sukuni
many people,
crowded
(hito ga) ookatta
ever been to,
experienced
...ni itta koto ga arimasu
reservation
yoyaku
everyone
minna
pay
harairu
government
seifu
air
kuuki
principal's office
koocho shitsu
these (things)
karera
salmon
sake
classroom
kyoo shitsu
salt
shio
(go for a) walk
sampo shimasu
work day
heijitsu
BOE
kyooiku iinkai
nice looking
kakoii
I don't think so, but thank you for the compliment.
soo, demonai desu yo.
I don't agree, but thanks.
iie, sore wa dode mo arimasen.
How do you say 'brother' in Japanese?
'brother' was nihongo de to iimasu ka?
Welcome,
Please come in
irasshaimase
no smoking please,
i don't smoke
suimasen
garden
niwa
prepare for class
jugyoo no junbi
Thank you for your efforts, you must be tired.
otsukare sama deshita
Take care of yourself
o daiji ni
its close and good
chika kute ii desu