Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kaeru
to return
to go home
kakaru
to take time
to take money
kaku
to write
to draw
(denwa o) kakeru
to make (a telephone call)
(megane o)kakeru
to put glasses on
kasu
to lend
(booshi o) kaburu
to put (one's hat on)
kariru
to borrow
to rent
(hoshi) garu
(tabeta) garu
(mita) garu
(shita) garu
to want (something)
(to want to eat)
(to want to see)
(to want to do)
kieru
to go out (as in lights)
to go off
to disapper
kiku
to listen
to hear
kiru
to wear
to put on
kuru
to come
kiru
to cut
kesu
to put off
to put out
kekkon suru
to get married
kotaeru
to answer
to reply
koppi suru
to make a copy
komaru
to be in trouble
saku
to bloom
to flower
(kasa o) sasu
to put up (an umbrella)
sanpo suru
to take a walk
shigoto suru
to work
shitsumon suru
to ask (sb) a question
shinu
to dies
suru
to do
shimaru
to close (something closes)
shimeru
to close (somebody closes)
shimeru
to tighten
to tie
shukudai suru
to do homework
shiru
to know