Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
*** wa*** desu
*** is ***
watashi
I
anata
You
anatachi
You (plural)
watashitachi
We
kare
he
kanojo
she
karera
them(masculin)
kanojora
them(feminine)
watashi wa Chris desu
I am Chris.
sore wa *** desu
It is...
Are you Saki?
Anata wa Saki desu ka
close
kore
middle
sore
farthest
are
that's stupid.
sore wa baku desu
that's interesting.
sore wa omoshiroi desu
when
itsu
what
nani (nan)
where
doko
who
dare
which
dore
good morning
ohayo (gozaimasu)
good day
konnichiwa
good evening
konbanwa
oyasumi nasai
good night