Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/199

Click to flip

199 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Your recommendation please
Osusume o onegai shimasu
I’m full
Onaka ippai
May I used English?
Eigo de daiyoubu desu ka
How do you say this in Japanese
Kore wa nihongo de nan to iimasu ka
Please say slowly
Yukkuri O-negai shimasu
How do you read this
Sore wa nan to yomimasu ka
How do you say this in English
Eigo de nan to iimasu ka
How many people?
Nan mei sama desu ka?
Welcome to Park Hotel
Park Hoteru e yookoso irrassahimase
Could you spell the name
O-namae no tsuzuri o onegai shimasu
2 people for 3 nights Ok
2 mei sama 3 paku de yoroshi deshoo ka
Here is the key
Ki de gozaimasu
Will you be eating here?
Tennai de omeshiagari desu ka?
Your order please
Gochuumon o doozo
Did you decide your order?
Gochuumon wa okimari desu ka
One Mos cheese burger please
Mosu chizu baagaa o hitotsu onegai shimasu
Just fries please
Potato o tanpin de onegai shimasu
No onion please
Onion nuki de onegai shimasu
Ice tea without ice please
Aisu ti o koori nashi de onegai shimasu
That’s it
Ijyo desu
530 yen please
Gohyaku sanju en de gozaimasu
Please have a seat and wait.
Suwatte omachi kudasai
Please borrow my pen
Pen o kashite kudasai
How many days will it take
Nannichi kakarimasu ka
It will take 3 days
Mikka kakarimasu
By airmail, please
Kookuubin de onegaimasu
Exchange this to yen, please
En ni ryoogae onegaishimasu
US dollars to Japanese yen please
US doru o en ni onegaishimasu
Travellers check to cash, please
Toraberaa chekku o genkin ni ongaishimasu
What is the exchange rate
Kookan reeto wa ikura desu ka
How much is the commision charge
Tesuuryoo wa ikura desu ka
I’d like to exchange some money please
Okane o kaetai no desu ga
Exchange this to yen please
En ni ryoogae OS
Withdrawl please
Wi zu dorooru OS
Withdrawl with this credit card
Kurejitto kaado de ui zu dorooru OS
I will call the police
Keisatsu o yobi masu
Please call the police
Keisatsu o yonde kudasai
Please call an ambulance
Kyuukyuusha o yonde kudasai
Please call me…
---to yonde kudasai
Seats facing forward
Maemuki no seki o onegai shimasu
My stomach hurts
I ga itai desu
Do you have cold medicine
Kazegusuri wa arimasu ka
Go straight, take a right, it will be on the left
Massugu itte migi ni magatte hidari ni arimasu
Go straight, it will be over there
Massugu itte asoko ni arimasu
Go straight, turn left, it will be there
Massugu itte hidari ni magatte soko ni arimasu
Go straight. At the third traffic light, turn left,
Massugu itte, sanbanme no shingoo o hidari ni
go straight it’s on the right side
Magatte, massugu itte, migigawa ni arimasu
There is something I don’t understand
Chotto wakaranai n desu ga
which is delicious
Dore ga oishii desu ka
Do you want something hot
Ja,atattakai mono ga ii desu ka
Put your money in here, push here, and please
Okane o koko ni irete, koko o oshite kudasai.
don’t forget your change
Otsuri o wasurenaide kudasai
please don’t forget
Wasurenaide kudasai
Your recommendation please
Osusume o onegai shimasu
How is today’s weather?
Kyoo no tenki wa doo desu ka?
Is an umbrella necessary
Kasa ga hitsuyoo desu ka?
It’s coming down pretty hard
Kanari futtemasu
Is there a 100 yen shop nearby
Hyakuen shoppu wa chikaku ni arimasu ka?
Ah the weather man!
Otenki ojisan da
it’s raining today
Kyoo wa ame desu
How is the weather in Kyoto the day after tomorrow
Asatte no Kyooto no tenki wa doo desu ka
Rainy in the morningm but sunny in the afternoon
Gozenchuu wa ame desu ga, gogo wa haremasu
Tomorrow I’ll climb Mount Fuji
Fujisan ni noboru n desu ga
Tomorrow, it will be sunny in Shizuoka
Ashita, Sinzuoka wa hare desu yo
Is something necessary
Nani ka hitsuyoo desu ka
Because it will be cold, you may need a jacket
Samui node uwagi ga hitsuyoo deshoo
What is the next station
Tsugi no eki wa doko desu ka
How many stations is it until Akasaka Mitsuke
Akasaka mitsuke made wa ato nan eki desu ka
It is four stations to Akasaka mitsuke
Akasaka mitsuke wa ato yon eki desu ne
Will this train stop at (station name)
Kono densha wa (station name) eki ni tomarimasu ka?
Yes it will stop
Hai tomarimasu yo
No it won’t stop
Iie tomoarimasen
Where is the green window
Midori no madoguchi wa doko ni arimasu ka
Go straight from here, it’s on the left next to the ticket entrance
Niji juppun hassha desu. Sanban sen de gozaimasu
I want to reserve a non smoking seat.
Kin’enseki o yoyaku shitai n desu ga.
I want to reserve a window seat
Madogawa no seki o yoyaku shitai n desu ga
It leaves at 2.10. It’s the third line.
Niji juppun hassha desu. Sanban sen de gozaimasu
I don’t really understand Japanese
Nihongo ga chotto wakaranai n desu ga
Go to Nippori on the Yamanote line. At Nippori change trains.

Doko de norikaetara ii desu ka Excuse me. Where should I change trains?

Yamanote sen wa nanban desu ka? What line is the Yamanote line?

13 ban desu. Sochira desu Line 13. That way
Yamanote sen de Nippori e itte, Nippori de norikaete,
It’s one line at the Keisei Skyliner
Keisei sukairainaa de ippon desu
Is this bound for…
(Place name) yuki desu ka
Does this go to…
(Placename) ni ikimasu ka
Which one
Docchi desu ka?
The amount for two people
Futari bun onegai shimasu
Customer, please take a ticket to ride
Okyakusan jooshaken o totte kudasai
Change please
Ryoogae onegai shimasu
Where is the next bus station?
Tsugi no basutei wa doko desu ka
One seafood pizza please
Shiifuudo piza hitotsu onegai shimasu
I’m allergic to shrimp. Does this contain shrimp
Ebi arerugii nan desu. Kore ni ebi wa haitte imasu ka?
No it doesn’t contain.
Iie. Haite imasen
Yes it contains it.
Hai. Haitte imasu
Without shrimp please
Ebi nuki de onegai shimasu
nuts
Nattsu
milk
Gyuunyuu
dairy products
Nyuuseihin
wheat
Komugi
citrus fruit
Kankitsurui
alcohol
Osake
shellfish
Kai
Kairui
crustacea, shellfish
Kookakurui
Can you take my/our picture
Shashin o totte kuremasu ka
Picture please
Shashin o onegai shimasu
One more please
Moo ichi mai onegai shimasu
May I take a picture
Shashin o totte mo ii desu ka
May I take a picture together (with you)
Issho ni shashin o totte mo ii desu ka
Chigusa, which team are you rooting for?
Chigusa-san,doko no chiimu o ooen shite iru n DK
I would like to go to the Hamamatsu arena
Hamamatsu ariina e ikitai n desu ga.
Take the Tokaido line from here, and get off at Tenryugawa station.
Koko kara Tookaidoo sen ni notte, Tenryuugawa de Orite kudasai.
From there it is a five minute walk.
Soko kara, aruite go-hun desu
Is there another way
Hoka no hoohoo wa arimasu ka
Yes, ride a bus from here and get off at Hamamatsu arena station.
Hai, koko kara, basu ni notte Hamamatsu ariina Eki de orite kudasai
It’s a one minute walk from there.
Soko kara, aruite ippun desu
I’m looking for this seat.
Kono seki o sagacity iru n desu ga.
basketball
Basukettobooru
I’m looking for a bus stop
Basu tei o saga shite iru n desu ga
It’s on the other side of this building
Kono apaato no hantaigawa ni arimasu yo
Will this bus go to Ikebukuro>
Kono basu wa Ikebukuro ni ikimasu ka?
No please take the next bus
Iie, kono tsugi no basu ni notte kudasai
Is it alright to use a 1000 yen bill?
1000 en satsu demo daijoobu desu ka?
Yes please put the bill in here.
O-satsu o koko ni irete kudasai.
Please put 200 yen and the bus ticket in here.
200 en to jooshaken o koko ni irete kudasai
opposite side
Hantaigawa
opposite
Han tai
Thank you for riding.
Go-joosha arigatoo gozaimashita
right side
Migi gawa
left side
Hidari gawa
bus card
Basu kaado
It’s open
Aiteru yo
I will be a hindrance
Ojama shimasu
Please enter
Doozo ohairi kudasai
May I come in?
Gomen kudasai
to be (in the state of being) open
Aite iru
to hinder/to trouble
Jama suru
Please come in.
Doozo oagari kudasai
I’m coming in (lit. I will intrude). This is a small gift.
Ojama shimasu
Please (take it)
Kore tsumaranai mono desu ga, doozo.
To go through all that trouble, thank you.
Wazawaza arigatoo gozaimasu.
Please, this way.
Doozo kochira e.
I’ll bring some tea now.
Ima ocha o iremasu node
Please don’t go through all that trouble.
Doozo ookamai naku.
purposely
Wazawaza
to mind
Kamau
Could you tell me how to visit the temple
Omairi no shikata o oshiete kudasai
First, you wash your hands with water
Saisho ni kono mizu de te o araimasu.
After that you go to the Hondo
Sono ato hondoo ni ikimasu
Then you put your money in there, put your hands together and pray


Soko de okane o irete, te o awasete omairi shimasu Then you put your money in there, put your hands together and pray
Soko de okane o irete, te o awasete omairi shimasu
It’s that building over there
Ano tatemono no koto desu
to hinder/to trouble
Jama suru
Please come in.
Doozo oagari kudasai
I’m coming in (lit. I will intrude). This is a small gift.
Ojama shimasu
Please (take it)
Kore tsumaranai mono desu ga, doozo.
To go through all that trouble, thank you.
Wazawaza arigatoo gozaimasu.
Please, this way.
Doozo kochira e.
I’ll bring some tea now.
Ima ocha o iremasu node
Please don’t go through all that trouble.
Doozo ookamai naku.
Could you tell me how to visit the temple
Omairi no shikata o oshiete kudasai
First, you wash your hands with water
Saisho ni kono mizu de te o araimasu.
After that you go to the Hondo
Sono ato hondoo ni ikimasu
Then you put your money in there, put your hands together and pray
Soko de okane o irete, te o awasete omairi shimasu
It’s that building over there
Ano tatemono no koto desu
Then you put your money in there, put your hands together and pray
Soko de okane o irete, te o awasete omairi shimasu
Please tell me the way to visit this shrine
Omairi no shikata o oshiete kudasai
First wash your hands with water
Saisho ni kono mizu de te o araimasu
After that go to the Honden
Sono ato honden ni ikimasu
Then put money in and ring the bell
Soko de okane o irete, suzu o narashimasu
Then, bow twice, clap twice and bow once again
Sorekara nikai rei o shite nikai te o tataki, moo
Ichido rei o shimasu
I’m supposed to meet someone here
Machiawase nan desu ga
May I have the name of the party
Okyaku-sama no onamae o worship desu ka
Sorry for the wait, here is karaage, yakisoba and Yaki udon
Omatase shimashita, karaage to, yakisoba to yakiudon de gozaimasu
Excuse me I didn’t order yaki udon
Sumimasen, yaki udon wa chuumon shite inai n Desu kedo
Ah I’m so sorry. I apologise.
E? Mooshiwake gozaimasen. Shitsurei shimashita
yakisoba fried with salt
Shio yaki soba
yakisoba fried with sauce
Soosu yakisoba
I’m very sorry (very polite)
Mooshiwake gozaimasen
I’m looking for something that I lost
Wauseon o saga shite iru n desu ga
This way
Kochira e
Did you lose something?
Wasuremono desu ka?
lost thing, something forgotten
Wasuremono
I want to buy a souvenir for my family
Kazoku ni o-miyage o kaitai n desu ga.
Which one is most popular?
Dore ga ichiban ninki desu ka?
most popular
Ichiban ninki
What’s the famous product here
Koko no meibutsu wa nan desu ka
How many payments?
Nankai barai desu ka?
One please
Ikkai desu
One lump sum payment
Ikkai barai
how many times
Nan kai
mutiple payments
Bunkatsu barai
revolving payment
Ribo barai
Change this money please
Ryoogae onegai shimasu
I’m terribly sorry. We refuse to change money.
Mooshiwake gozaimasen. Ryoogae wa okotowari shite imasu
Excuse me. Please break this.
Sumimasen kore o kazushite kudasai.
Yes understood
Hai kashikomarimashita
to decline
Okoto wari suru
A 1000 yen telephone card, please
Sen-en no kaado o onegai shimasu
public phone
Koshuu denwa
I’d like to rent a phone
Keitai o karitai n desu ga
Is English also alright
Eigo demo daijoobu desu ka?
Do you have pre-paid phone
Puripeido fon wa arimasu ka
Please heat this
Kore o atatamete kudasai