Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/394

Click to flip

394 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ima
Now
yori
then
motto
more
omoshiroi
interesting
osoku
late
kimashita
came
ryoshin
parents
itsumo
always
denwa
telephone
takai
expensive
"itsu tsukimashita ka"
"When did you arrive?"
"kinou tsukimashita ka"
"Did you arrive yesterday?"
"Iie kesa"
"no this morning"
"kinou tsukimashita"
"I arrived yesterday"
"kesa"
"this morning"
"asa"
"this morning (not this morning)"
"ban"
"evening"
"nani ka nomimasen ka"
"wont you drink something?"
"wine onegaishi masu"
"wine please"
"kyo wa nani wo shimashita ka"
"what did you do today?"
"kaimono wo shimashita"
"I did shopping"
"soshite hiru-gohan wo tabemashita"
"and I ate lunch"
"totemo"
"very much"
"ii boushi"
"good hat"
"totemo ii resutoran desu"
"it's a very good restaurant"
"nihongo de hanashi mashita"
"I spoke in Japanese"
"Nihongo de nanto iimasu ka"
"How do you say in Japanese? "
"kotoba"
"word"
"to iimasu"
"it is said"
"iki-mashita"
"went"
"Tukusan Tabemashita"
"I ate a lot"
"Nihongo wo hanashi mashita"
"I spoke Japanese"
"kai taku arimasen"
"I don't want to buy"
"nani mo kai taku arimasen"
"I don't want to buy anything"
"Yokohama e iki mashita ka"
"Did you go to Yokohama? "
"hai iki mashita"
"Yes I went"
"hai totemo suki desu"
"Yes I like it very much"
"mimasen deshita"
"I didn't see anything"
"mimashita"
"I saw"
"nani mo "
"Not anything"
"nani mo Tabemasen deshita"
"I didn't eat anything"
"nani mo Kaimasen deshita"
"I didn't buy anything"
"Yokohama de nani wo mimashita ka"
"What did you see in Yokohama?"
"mite imasen"
"haven't seen "
"Mada nani mo mite imasen"
"I haven't seen anything yet"
"demo takusan kaimono wo shimashita"
"But I did a lot of shopping"
"Kamakura wo shitte imasu ka"
"Do you know Kamakura?"
"shirimasen"
"Don't know"
"koko kara"
"from here"
"koko kara tooi desu"
"it's far from here"
"ni-san shuu-kan"
"a few weeks"
"ashita no asa"
"tomorrow morning"
"jikan ga arimasen"
"I don't have time"
"asatte"
"day after tomorrow"
"donogurai Yokohama ni imasuka?"
"how long have you been in Yokohama?"
"kinou no asa kara"
"since yesterday morning"
"kinou no asa kara koko ni imasu"
"I have been here since yesterday morning"
"futsuka mae kara"
"since two days ago"
"futsuka mae kara koko ni iamasu"
"I have been here since two days ago"
"issyuukan mae kara"
"since a week ago"
"issyuukan mae kara koko ni imasu"
"I've been here since a week"
"kono kotoba"
"this word"
"kono kotoba to iimasu"
"it is said kono kotoba"
"niho go wo hanashi mashitaka?"
"did you speak Japanese? "
"Kamaura wa suki desu ka?"
"Do you like Kamaura ?"
"hai totemo sukidesu"
"Yes I like it very much"
"Minato Hoteru"
"Minato Hotel"
"Minato Hoteru ni imasuka?"
"Are you at the Minato Hotel?"
"ee
Minato Hoteru ni imasu"
"Kyou wa nani wo shimashita ka?"
"what did you do today?"
"amari nanimo shimasen deshita"
"I didn't do much"
"shimasen deshita"
"didn't do"
"nanimo"
"Not anything"
"nanimo kaitaku arimasen"
"I don't want to buy anything"
"amari"
"much"
"demo Yokohama de nani wo mimasitaka?"
"but what did you see in Yokohama?"
"Yokohama wa mada nanimo mite imasen"
"As for Yokohama I haven't seen anything yet"
"mou hirugohan wo tabemasitaka?"
"Did you eat lunch already?"
"nanika issyoni tabemasenka?"
"Would you like to eat something together?"
"zehi"
"by all means"
"Kamakura he ikimasenka?"
"would you like to go to Kamakura?"
"ee
zehi"
"ikitai desu"
"want to go"
"zehi ikitai desu"
"By all means I want to go"
"resutoran Tennichi wo shitte imasuka?"
"Do you know restaurant Tennichi? "
"koko kara amari tooku arimasen"
"Its not much far from here"
"ni-kiro desu"
"its 2 kms"
"kuruma wo motte imasu"
"I have a car"
"anohito"
"that person"
"namae"
"name"
"anohito no namae nan desuka"
"what is that persons name"
"ai niku"
"unfortunately"
"shitsurei"
"excuse"
"shina kereba"
"If I don't do"
"shitsurei shina kereba naranai desu"
"Excuse me I got to go"
"ima kara"
"now from"
"ai mashita"
"saw
"ai masu"
"see
"cielo san wa Watashi no tomodachi desu"
"Cielo is my friend"
"saa-… wakarimasen"
"well
"chuugoku gin"
"chineese"
"ocha"
"tea"
"ocha wo nomu"
"to drink tea"
"Hai ima chotto jikan ga arimasu"
"yes I have some time now"
"ikimasu"
"going"
"kimasu"
"coming"
"wine wo ippai"
"glass of wine"
"aka wine wo nomimasu ka"
"red wine for you?"
"shiro wine"
"white wine"
"itsumo"
"always"
"aka wine wa zen zen nomimasen"
"I never drink red wine"
"itsumo aka wine wo nominasu"
"I always drink red wine"
"soshite shiro wine ippai"
"and glass of white wine"
"biru zen zen nomimasen"
"I never drink beer"
"demo ai niku"
"but unfortunately"
"waitashi no tomodachi ga kimasu"
"one of my friends is coming"
"anata no tomodachi onomii wa"
"bill san desu"
"bill san oshita imaska"
"kampai"
"cheers
"zehi"
"tokidoki"
"sometimes"
"nanika"
"something"
"shigoto tuksan imasu ka"
"demo tokidoki"
"but somethimes"
"hontoni tuksan"
"really a lot"
"dorioo"
"colleague"
"Amerika kara kimasu"
"she comes from America"
"san nen"
"3 years"
"san nen maikira"
"since 3 years ago"
"sokoni sundae imasu"
"she has been living there"
"soko desu"
"it is there"
"donogurai"
"how long?"
"ni nen "
"two years"
"ichi nen"
"one year"
"Amerika kara kimashita"
"she came from America"
"anahito"
"that person"
"migikai"
"short"
"ii shuka migikai desu na"
"one week that is short no?"
"nagai"
"long"
"tomoshimasu"
"I am called"
"Roger tomoshimasu"
"I am Roger"
"kino iimashita"
"I met her yesterday"
"wa do desuka"
"how about?"
"doko ka shirimasen"
"I don't know where it is"
"saa-… wakarimasen"
"well
"tokidoki sagoia ikimasu"
"I go there sometimes"
"aride ikimasu"
"can go there on foot"
"o ganki desu ka"
"Are you well? "
"ocha wa nomu jikan ga arimasuka"
"Do you have time for tea? "
"biiru ippai do desuka"
"would you like a glass of beer? "
"kino iimashita"
"I meet him yesterday"
"oxsan wa kimashita"
"His wife came also"
"amerika jin desu ka"
"mo hitori"
"another person"
"dorioo ga mo hitori ikimasu"
"another colleague is coming"
"ri ohoto mo"
"both"
"riohotomo amerika-jin desu"
"both american"
"ikemasu"
"can go "
"ishoni resuran ikemasu ne"
"mata nakiriba nananin desu"
"have to wait"
"watashi wa machimasen"
"I won't wait"
"machimasen"
"wont wait"
"basu"
"bus"
"basu wa kimasen"
"The bus won't come"
"basu wa amari kimasen"
"bus does not run often"
"basu wa yoku kimasu"
"the bus comes often"
"mo ichi do i te kudasai"
"say it again please"
"uchi ni arimasu"
"at the house"
"waitashi no uchi wa tokuarimasen"
"My house is not far"
"aruite"
"by foot"
"kuruma de iki tai desu"
"I want to go by car"
"ha ya i desu"
"is fast"
"karuma wa hai yai I desu"
"the car is fast"
"nagai aida"
"for a long time"
"nihonjin desu ka"
"Is he Japanese?"
"Soretemo Amerika desu ka"
"Or American?"
"Canada jin desu"
"he is Canadian"
"aida"
"duration"
"migikai aida"
"for a short time"
"nagai desu i ne"
"it is long isn't it?"
"ya
oksan wa shirimasen"
"osoko ni"
"Over there"
"aka i kuruma"
"red car"
"shiro i kuruma"
"white car"
"a no aka i kuruma"
"that red car over there"
"ano hito"
"that person over there"
"basu te wa asoko desu"
"the bus stop is over there"
"basu te wa doko desu ka"
"Where is the bus stop?"
"teshitsu"
"t-shirts"
"dare ni"
"who for?"
"made"
"until"
"sono ato"
"after that"
"sono mae"
"before that"
"sono mae wa do desu ka"
"how about before that?"
"ja
basu de ikimasu ka"
"tagame"
"letter"
"Monday"
"Kaiobi"
"Tuesday"
"koko ni imasu"
"we are here"
"nani de "
"by what means?"
itsu tsukimashita ka
When did you arrive?
kinou tsukimashita ka
Did you arrive yesterday?
Iie kesa
no this morning
kinou tsukimashita
I arrived yesterday
kesa
this morning
asa
this morning (not this morning)
ban
evening
nani ka nomimasen ka
wont you drink something?
wine onegaishi masu
wine please
kyo wa nani wo shimashita ka
what did you do today?
kaimono wo shimashita
I did shopping
soshite hiru-gohan wo tabemashita
and I ate lunch
totemo
very much
ii boushi
good hat
totemo ii resutoran desu
it's a very good restaurant
nihongo de hanashi mashita
I spoke in Japanese
Nihongo de nanto iimasu ka
How do you say in Japanese?
kotoba
word
to iimasu
it is said
iki-mashita
went
Tukusan Tabemashita
I ate a lot
Nihongo wo hanashi mashita
I spoke Japanese
kai taku arimasen
I don't want to buy
nani mo kai taku arimasen
I don't want to buy anything
Yokohama e iki mashita ka
Did you go to Yokohama?
hai iki mashita
Yes I went
hai totemo suki desu
Yes I like it very much
mimasen deshita
I didn't see anything
mimashita
I saw
nani mo
Not anything
nani mo Tabemasen deshita
I didn't eat anything
nani mo Kaimasen deshita
I didn't buy anything
Yokohama de nani wo mimashita ka
What did you see in Yokohama?
mite imasen
haven't seen
Mada nani mo mite imasen
I haven't seen anything yet
demo takusan kaimono wo shimashita
But I did a lot of shopping
Kamakura wo shitte imasu ka
Do you know Kamakura?
shirimasen
Don't know
koko kara
from here
koko kara tooi desu
it's far from here
ni-san shuu-kan
a few weeks
ashita no asa
tomorrow morning
jikan ga arimasen
I don't have time
asatte
day after tomorrow
donogurai Yokohama ni imasuka?
how long have you been in Yokohama?
kinou no asa kara
since yesterday morning
kinou no asa kara koko ni imasu
I have been here since yesterday morning
futsuka mae kara
since two days ago
futsuka mae kara koko ni iamasu
I have been here since two days ago
issyuukan mae kara
since a week ago
issyuukan mae kara koko ni imasu
I've been here since a week
kono kotoba
this word
kono kotoba to iimasu
it is said kono kotoba
niho go wo hanashi mashitaka?
did you speak Japanese?
Kamaura wa suki desu ka?
Do you like Kamaura ?
hai totemo sukidesu
Yes I like it very much
Minato Hoteru
Minato Hotel
Minato Hoteru ni imasuka?
Are you at the Minato Hotel?
ee
Minato Hoteru ni imasu
Kyou wa nani wo shimashita ka?
what did you do today?
amari nanimo shimasen deshita
I didn't do much
shimasen deshita
didn't do
nanimo
Not anything
nanimo kaitaku arimasen
I don't want to buy anything
amari
much
demo Yokohama de nani wo mimasitaka?
but what did you see in Yokohama?
Yokohama wa mada nanimo mite imasen
As for Yokohama I haven't seen anything yet
mou hirugohan wo tabemasitaka?
Did you eat lunch already?
nanika issyoni tabemasenka?
Would you like to eat something together?
zehi
by all means
Kamakura he ikimasenka?
would you like to go to Kamakura?
ee
zehi
ikitai desu
want to go
zehi ikitai desu
By all means I want to go
resutoran Tennichi wo shitte imasuka?
Do you know restaurant Tennichi?
koko kara amari tooku arimasen
Its not much far from here
ni-kiro desu
its 2 kms
kuruma wo motte imasu
I have a car
anohito
that person
namae
name
anohito no namae nan desuka
what is that persons name
ai niku
unfortunately
shitsurei
excuse
shina kereba
If I don't do
shitsurei shina kereba naranai desu
Excuse me I got to go
ima kara
now from
ai mashita
saw
ai masu
see
cielo san wa Watashi no tomodachi desu
Cielo is my friend
saa-… wakarimasen
well
chuugoku gin
chineese
ocha
tea
ocha wo nomu
to drink tea
Hai ima chotto jikan ga arimasu
yes I have some time now
ikimasu
going
kimasu
coming
wine wo ippai
glass of wine
aka wine wo nomimasu ka
red wine for you?
shiro wine
white wine
itsumo
always
aka wine wa zen zen nomimasen
I never drink red wine
itsumo aka wine wo nominasu
I always drink red wine
soshite shiro wine ippai
and glass of white wine
biru zen zen nomimasen
I never drink beer
demo ai niku
but unfortunately
waitashi no tomodachi ga kimasu
one of my friends is coming
anata no tomodachi onomii wa
bill san desu
bill san oshita imaska
kampai
cheers
zehi
tokidoki
sometimes
nanika
something
shigoto tuksan imasu ka
demo tokidoki
but somethimes
hontoni tuksan
really a lot
dorioo
colleague
Amerika kara kimasu
she comes from America
san nen
3 years
san nen maikira
since 3 years ago
sokoni sundae imasu
she has been living there
soko desu
it is there
donogurai
how long?
ni nen
two years
ichi nen
one year
Amerika kara kimashita
she came from America
anahito
that person
migikai
short
ii shuka migikai desu na
one week that is short no?
nagai
long
tomoshimasu
I am called
Roger tomoshimasu
I am Roger
kino iimashita
I met her yesterday
wa do desuka
how about?
doko ka shirimasen
I don't know where it is
saa-… wakarimasen
well
tokidoki sagoia ikimasu
I go there sometimes
aride ikimasu
can go there on foot
o ganki desu ka
Are you well?
ocha wa nomu jikan ga arimasuka
Do you have time for tea?
biiru ippai do desuka
would you like a glass of beer?
kino iimashita
I meet him yesterday
oxsan wa kimashita
His wife came also
amerika jin desu ka
mo hitori
another person
dorioo ga mo hitori ikimasu
another colleague is coming
ri ohoto mo
both
riohotomo amerika-jin desu
both american
ikemasu
can go
ishoni resuran ikemasu ne
mata nakiriba nananin desu
have to wait
watashi wa machimasen
I won't wait
machimasen
wont wait
basu
bus
basu wa kimasen
The bus won't come
basu wa amari kimasen
bus does not run often
basu wa yoku kimasu
the bus comes often
mo ichi do i te kudasai
say it again please
uchi ni arimasu
at the house
waitashi no uchi wa tokuarimasen
My house is not far
aruite
by foot
kuruma de iki tai desu
I want to go by car
ha ya i desu
is fast
karuma wa hai yai I desu
the car is fast
nagai aida
for a long time
nihonjin desu ka
Is he Japanese?
Soretemo Amerika desu ka
Or American?
Canada jin desu
he is Canadian
aida
duration
migikai aida
for a short time
nagai desu i ne
it is long isn't it?
ya
oksan wa shirimasen
osoko ni
Over there
aka i kuruma
red car
shiro i kuruma
white car
a no aka i kuruma
that red car over there
ano hito
that person over there
basu te wa asoko desu
the bus stop is over there
basu te wa doko desu ka
Where is the bus stop?
teshitsu
t-shirts
dare ni
who for?
made
until
sono ato
after that
sono mae
before that
sono mae wa do desu ka
how about before that?
ja
basu de ikimasu ka
tagame
letter
Monday
Kaiobi
Tuesday
koko ni imasu
we are here
nani de
by what means?