Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/79

Click to flip

79 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Excuse Me
sumimasen
now
ima
what time
nan-ji
o' clock
-ji
woman
onna no hito
woman, female
onna
person
hito
9 o' clock
ku-ji
50 minutes
gojuppun/gojippun
minute
-fun, -pun
department store
depato
from
kara
10 o'clock
ju-ji
until
made
p.m.
gogo
6 o'clock
roku-ji
Don't mention it/You're welcome
do itashimashite
a.m.
gozen
lunch time
hiru-yasumi
noon
hiru
rest (period)
yasumi
half (past)
han
today
kyo
June
6-gatsu
day (of month)
-nichi
tomorrow
ashita
birthday
tanjobi
yesterday
kino
was
deshita
was not
arimasendeshita
20
niju
30
sanju
40
yonju
50
goju
60
rokuju
70
shichiju, nanaju
80
hachiju
90
kyuju
Sunday
nichi-yobi
Monday
getsu-yobi
Tuesday
ka-yobi
Wednesday
sui-yobi
Thursday
moku-yobi
Friday
kin-yobi
Saturday
do-yobi
light
denki
chair
isu
table
taburu
cup
koppu
portable (phone)
keitai
Great Britain
Eikoku
Brit
Igirisu-jin
100
hyaku
1st
tsuitachi
2nd
futsuka
3rd
mikka
4th
yokka
5th
itsuka
6th
muika
7th
nanoka
8th
yoka
9th
kokonoka
10th
toka
20th
hatsuka
party
pati
movie
eiga
conference, meeting
kaiga
post office
yubinkyoku
work
shigoto
which day (of the week)
nan-yobi
which day (of the month)
nan-nichi
when
itsu
summer
natsu
summer vacation
natsu-yasumi
computer
konputa
personal computer
pason kon
paper
kami
day after tomorrow
assatte
day before yesterday
ototoi