Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
weekend
shumatsu
do
shimasu
see
mimasu
It's nice
Ii desu ne
good
ii
already
mo
bought
kaimashita
buy
kaimasu
theatre booking agency
pureigaido
at
de
see (present neg)
mimasen
see (past aff.)
mimashita
see (past neg)
mimasendeshita
buy (present neg)
kaimasen
buy (past neg)
kaimasendeshita
read (present aff)
yomimasu
read (present neg)
yomimasen
read (past aff)
yomimashita
read (past neg)
yomimasendeshita
show (present aff)
misemasu
show (present neg)
misemasen
show (past aff)
misemashita
show (past aff)
misemashita
show (past neg)
misemasendeshita
telephone (present aff)
denwa o shimasu
telephone (present neg)
denwa o shimasen
telephone (past aff)
denwa o shimashita
telephone (past neg)
denwa o shimasendeshita
every day
mainichi
every
mai-
study
benkyo o shimasu
restaurant
restoran
lunch
hiru-gohan
meal
gohan
ate
tabemashita
eat
tabemasu
listen
kikimasu
drink
nomimasu
shop
kaimono o shimasu
give a party
pati o shimasu
work
shigoto o shimasu
play tennis
tenisu o shimasu
picture
e
news
nyusu
music
ongaku
record
rekodo
cd
shidi
breakfast
asa-gohan
morning
asa
dinner
ban-gohan
evening
ban
sandwich
sandoitchi
salad
sarada
tea
cha, o-cha
rice wine
sake, o-sake
soup
supu
magazine
zasshi
map
chizu
letter
tegami
shopping
kaimono
this evening
komban
coffee shop
kissaten
coffee
kohi
every morning
maiasa
black tea
kocha
milk
miruku
juice
jusu
shoes
kutsu
every evening
maiban
every week
maishu
(my) family
kazoku