Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/110

Click to flip

110 Cards in this Set

 • Front
 • Back
shitsurei shimasu
Good-bye (formal)
Itte rasshai
Go and come back (when leaving house)
Itte mairimasu
I'm going and coming back (Reply to itte rasshai)
Tadaima
I'm back
Okarei nasai
Welcome home (reply to tadaima)
Omedetō gozaimasu
Congratulations
Mō ichido kudasai
Once more, please
O-daijini
Take care of yourself
Osakini
Pardon my going first
Dōzo osakini
Please, go ahead
Ki o tsukete
Take care!/Be careful!
Gambatte kudasai
Keep your chin up! (said for encouragement)
Denki
Electric
Donata
who?
Taishikan
Embassy
hisho
secretary
gakusei
student
kaishain
company employee
ginkō
bank
go-shōkai shimasu
Let me introduce you
kaisha
company
meishi
business card (name card)
uchi
home
tokei
clock
kagi
key
jūsho
address
gakkō
school
kore wa dare no hon desu ka
whose is this book?
Taishikan no denawa-bangō wa nan-ban desu ka
What is the telephone number of the embassy?
Kore wa Tanaka-san no uchi no denwa-bangō desu ka
Is this Mr. Tanaka's home phone number?
onna no hito
woman
kara
from
made
until
Depāto wa nan-ji kara desu ka
It is open from ten o'clock
what time does the deparment store open?
Ju-ji kara desu
Depāto wa nan-ji made desu ka
Until 6 PM
What time does the department store close?
Gogo roku-ji made desu
gozen
morning
hiru-yasumi
lunch
han
half
ashita
tomorrow
kinō
yesterday
Hiru-yasumi wa 12-ji kara 1-ji han made desu
Lunch is from 12 until 1:30.
kin-yōbi
Friday
moku-yōbi
Thursday
-nichi
day
-gatsu
month
pātī
party
eiga
movie
kaigi
conference/meeting
nichi-yōbi
Sunday
getsu-yōbi
Monday
ka-yōbi
Tuesday
sui-yōbi
Wednesday
do-yōbi
Saturday
tsuitachi
1st
futsuka
2nd
mikka
3rd
yokka
4th
itsuka
5th
muika
6th
nanoka
7th
yōka
8th
kokonoka
9th
tōka
10th
jūyokka
14th
hatsuka
20th
nijūyoka
24th
Tanjōbi wa itsu desu ka
When is your birthday?
natsu-yasumi
summer vacation
nan-yōbi
what day of the week
nan-nichi
what' the date
ten'in
store clerk
misemasu (miseru)
show
Dewa/Ja
well or well then
fuirumu
film
kasa
umbrella
terebi
television
100
hyaku
200
nihyaku
300
sambyaku
400
yonhyaku
500
gohyaku
600
roppyaku
700
nanahyaku
800
happyaku
900
kūhuaku
1000
sen
2000
nisen
3000
sanzen
4000
yonsen
5000
gosen
6000
rokusen
7000
nanasen
8000
hassen
9000
kyūsen
10000
ichiman
100,000
jūman
1,000,000
hyakuman
10,000,000
senman
100,000,000
ichioku
1,000,000,000
jūoku
10,000,000,000
hyakuoku
100,000,000,000
sen'oku
1,000,000,000,000
ichiō
0.538
rei ten go san hachi
2/3
sambun no ni
rajio
radio
tēpurekōdā
taperecorder
haizara
ashtray
ringo
apple
reshīto
receipt