Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
saying
kotowaza
absorbed in
Ni muchu ni natte
How???
douyatte
Long (time)
itsumade
pass (by)
tatsu
Float
uku
woken
mezame
bury
umeru
lost
ushinawareta
abandon (object)
suteru
abandon (person)
misuteru
abandon (car)
norisuteru
abandon (plan)
chushi suru
abduct
yuukai suru
Have (bro,sis)
ga iru/imasu
have (pet)
katte iru
dont have to
-kute mo ii desu
stay the night
tomaru
Keep Away
Chikazukanai
Make up (after quarrell)
Nakanaori suru
Make up (Excuse, Story)
Tsukuridasu
Make out (imply)
...to Honomekasu
Honest
Shoujiki
Will you be (here)??
Irasshaimasu ka
It's a waste of...
...mudazukai
Without warning
yokoku nashi ni
Warning
Keikoku
Walk out on
...o misuteru
Waist
Kashi
Wealthy
Yuufuku
Weakness
Jakuten
Weakling
Kyojaku
Lead the way
Sentou ni tatte iku
Have ones own way
Omoidouri ni suru
Please come this way
Kochira e douzo
Wave (sea)
Nami
Be wet through
Bishonure ni naru
Weekend
Shuumatsu
Weekday
Heijitsu
A week from...
Raishuu no...
Write off (car)
Shurifukanou ni suru
Wreck (Marriage, car)
Dainashi ni suru
Be a nervous wreck
Shinkei ga maitte iru
Wrapping paper
Housoushi
Wrap up (against cold)
Atatakai fukusou o suru
If the worst comes to the worst
Saiaku no baai ni wa
Worse
Sara ni warui
Day before yesterday
Ototoi
Next year
Rainen
Last year
Kyonen
Wrong number
Bango Machigai
Wrong (morally)
Yokunai
Hand writing
Hisseki
Stay (in a place)
Taizai
Exhausted
Tsukarekitta
Bald
Hageta
Abduct
Yukai suru
Are you missing me??
Watashi o natsukashiku omotteiru
Did you miss me??
Watashi to aenai toki samishiku omotta
I'll miss you
Anata to aenakunaruto omouto samishii
The first thing i'll do is go see you
Mazu hajime ni watashi ga suru koto wa anata ni au koto desu
I think you'll grow to like it
Sore o suki ni naru to omoimasu
Bow
Ojigi
Bow (head)
Sageru
You look tired
Tsukarete iru yousu da ne
Might
Ka mo shirenai
Look after (object)
No kanri o suru
To / For
Ni Totte
Talking to oneself
Hitorigoto
Liking / Preference
Konomi
Test / Try
Tamesu