Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Tá sé (TAW* shay*)
he is, it is
tá sí (TAW* shee)
she is
tá mé (TAW* may)
I am
fuar (FOO-uhr)
cold
mór (mohr)
big
te (te)
hot
óg (ohg)
young
sean (shan)
old
lán (law*n)
full
fear (far)
man, a man
cat (kaht)
cat, a cat
bean (ban)
woman, a woman
cailín (kah-LEEN)
girl, a girl
bord (bohrd)
table, a table
ard (ahrd)
high, tall
gairid (GAH-rid)
short
anseo (un-SHUH)
here
ansin (un-SHIN)
there
fada (FAH-duh)
long
bosca (BOHSK-uh)
box, a box
íseal (EE-shuhl)
low, short
sráid (sraw*d)
street, a street
agus (AH-guhs)
and
láidir (LAW*-dir)
strong
tanaí (TAH-nee)
thin
ramhar (ROU-wuhr)
fat
cam (koum)
crooked
Tá fear anseo (taw* FAR un-SHUH).
A man is here.
Tá Seán anseo (taw* SHAW*N un-SHUH).
John is here.
Tá bean agus fear ansin (taw* BAN AH-guhs FAR un-SHIN).
A women and a man are there.
Tá Bríd láidir (taw* BREED LAW*-dir).
Bridget is strong.
Níl sé mór (NEEL shay* mohr).
He is not big.
Níl mé fuar (NEEL may* FOO-uhr).
I am not cold.
Níl Seán ramhar (NEEL shaw*n ROU-wuhr).
John is not fat.
An bhfuil fear ansin? (un vwil FAR un-SHIN)
Is a man there?
An bhfuil Nóra óg?(un vwil NOH-ruh ohg)
Is Nora young?
An bhfuil bosca anseo? (un vwil BOHSK-uh un-SHUN)
Is there a box here?
Dia duit, a Nóra (DEE-uh git, uh NOH-ruh).
Hello, Nora.
Dia's Muire duit, a Shéamais (DEE-uhs MWIR-uh git, uh HAY*-mish).
Hello James.
Conas tá tú? (KUN-uhs TAW*too).
How are you?
Tá mé go maith, agus conas tá tú féin? (TAW* may* goh MAH, AH-guhs KUN-uhs TAW* too fay*n).
I am well, and how are you?
Tá mé go maith, leis. (TAW*may* goh MAH, lesh).
I am well, too.