Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/173

Click to flip

173 Cards in this Set

 • Front
 • Back
airím / d'airigh / airithe / aireachtáil (f)
feal, (hear)
aithním / d'aithnigh / aithnithe / aithneachtáil (f)
recognize
amhdaím / d'amhdaigh / amhdaithe / amhdachtáil (f)
admit
aontaím / d'aontaigh / aontaithe / aontú
agree, unite
ardaím / d'ardaigh / ardaithe / ardú
raise, rise
athraím / d'athraigh / athraithe / athrú
change
bacaim / bhac / bactha / bacadh
hinder, bother
bailím / bhailigh / bailithe / bailiú
collect, pass
báim / bháigh 1 / báite / bá
drown
bainim / bhain / bainte / baint
take, reap, dig, mine
beannaím / bheannaigh / beannaithe / beannú
bless, greet
bearraim / bhearr / bearrtha / bearradh
shave, trim
beirim / bheir / beirthe / breith
bear, catch
blaisim / bhlais / blaiste / blaiseadh
taste
bogaim / bhog / bogtha / bogadh
soften, move
brathaim / bhrath / brata / brath
depend
breathnaím (ar) / bhreathnaigh / breathnaithe / breathnú
look (at)
brisim / bhris / briste / briseadh
break
brúim / bhrúigh 1 / brúite / brú
press, bruice, push, mash
bruithim / bhruith / bruite / bruith
boil, cook
buailim / bhuail / buailte / bualadh
hit, beat, come briskly
caillim / chaill / caillte / cailleadh
lose, miss
caithim / chaith / caite / caitheamh
use up, spend, wear, throw
candálaim / chandáil / candáilte / candáil (f)
auction
caoiním / chaoin / caointe / caoineadh
cry, lament
casaim (#1) / chas / casta / casadh
turn, sing, play
casaim (#2) / chas (#2) / casta (#2) / castáil (f)
meet
ceanglaím / cheangail / ceangailte / ceangal
tie, bind
ceannaím / cheannaigh / ceannaithe / ceannacht
buy
ceapaim / cheap / ceaptha / ceapadh
think
cleachtaim / chleacht / cleachta / cleachtadh
practise; (ar) be accustomed to
cloisim / chlois / cloiste / cloisteáil (f)
hear
codlaím / chodail / codlata / codladh
sleep
coinnaím / choinnigh / coinnithe / coinneáil (f)
keep, hold
cóirím / chóirigh / cóirithe / cóiriú
arrange, make
coisním / choisin / coisnithe / coisint (f)
cost, protect
comhairim / chomhair / comhairthe / comhaireamh
count
cónaím / chónaigh / cónaithe / cónaí
live
corraím / chorraigh / corraithe / corraí
stir, move
cráim / chráigh 1 / cráite / crá
torment, annoy
creathaim / chreath / creathta / creathadh
tremble, shake
creidim / chreid / creidte / creisdiúint (f)
believe
críochnaím / chríochnaigh / críochnaithe / críochnú
finish
crochaim / chroch / crochta / crochadh
lift, hang
cromaim / chrom / cromtha / cromadh
stoop, bend
cruinním / chruinnigh / cruinnithe / cruinneál (f)
gather, collect
cuartaím / chuartaigh / cuartithe / cuartú
look for, search
cuidím (le) / chuidigh (le) / cuidithe / cuidiú
help, give aid (to)
cuimhním (ar) / chuimhnigh (ar) / cuimhnithe / cuimhniú
recollect, remember, think (about)
cuirim / chuir / cuirte / cur
put, sow, bury
cumaim / chum / cumtha / cumadh
compose, make up
déanaim / dhéan / déanta / déanamh
make
deargaim / dhearg / deargtha / deargadh
redden, light
díolaim / dhíol / díolta / díol
sell
dóim / dhóigh 1 / dóite / dó
burn
dúinim / dhúin / dúinte / dúnadh
close, shut
dúisím / dhúisigh / dúisithe / dúiseacht
wake, awaken
éirím / d'éirigh / éirithe / éirí
rise, get up, become
éistim / d'éist / éiste / éisteacht
listen (to), keep quiet, not interfere
eitím / d'eitigh / eitithe / eiteachtáil (f)
refuse
fágaim / d'fhág / fágtha / fágáil (f)
leave
fanaim / d'fhan / fanta / fanacht
stay, remain
fásaim / d'fhás / fásta / fás
grow
feabhsaím / d'fheabhsaigh / feabhsaithe / feabhsú
improve
féadaim / d'fhéad / féadtha / féadachtáil (f)
be able
feilim / d'fheil / feilte / feiliúint
suit, be appropriate
fiafraím / d'fhiafraigh / fiafraithe / fiafraí
ask, enquire
fillim / d'fhill / fillte / filleadh
return; fold
fliuchaim /d'fhliuch / fliuchta / fliuchadh
wet
foghlaimím / d'fhoghlaim / foghlaimtha / foghlaim (f)
learn, teach
foilsím / d'fhoilsigh / foilsithe / foilsiú
publish
freagraím / d'fhreagair / freagartha / freagairt (f)
answer
fuagraím / d'fhuagair / fuagartha / fuagairt (f)
call out, announce
fuaim / d'fhuaigh 1 / fuailte / fuáil
sew
geallaim / gheall / geallta / gealladh
promise
gearraim / ghearr / gearrtha / gearradh
cut
géillim / ghéill / géillte / géilleadh
yield, submit, give in
glacaim / ghlac / glactha / glacadh
take, seize, accept
glanaim / ghlan / glanta / glanadh
clean, clear
glasálaim / ghlasáil / glasáilte / glasáil (f)
lock
gluim - ghluigh (1) - gluite - glaoch
call
gnóthaím / ghnóthaigh / gnóthaithe / gnóthachtáil (f)
win, gain
goidim / ghoid / goidte / goid
steal
gortaím / ghortaigh / gortaithe / gortú
hurt, injure
guidhim / ghuidh / ??? / guidhe
pray
iarnálaim / d'iarnáil 1 / iarnáilte / iarnáil (f)
iron
iarraim / d'iarr / iarrtha / iarraidh
want, attempt, request; blow
imím / d'imigh / imithe / imeacht
go off, depart
imrím / d'imir / imeartha / imirt (f)
play
insím / d'inis / inste / inseacht
tell, relate
íocaim (ar) / d'íoc / íoctha / íoc
pay for
íocaim / d'íoc / íoctha / íoc
pay
iompaím / d'iompaigh / iompaithe / iompú
turn
iompraím / d'iompair / iompartha / iompar
carry
ithim / d'ith / ite / ithe
eat
labhraím / labhair / labhratha / labhairt
speak
lasaim / las / lasta / lasadh
light
leagaim / leag / leagtha / leagan
lay, place, knock down
leanaim / lean / leanta / leanacht
continue, follow
léim / léigh 1 / léite / léamh
read
léimim / léim / léimthe / léimt/léim
jump
ligim - lig - ligthe - ligean
let
líonaim / líon / líonta / líonadh
fill
lobhaim / lobh / lofa / lobhadh
rot
loím / loigh / ??? / loighe
lie down; land (planes)
lúbaim / lúb / lúbtha / lúbadh
bend
mairim / mhair / mairthe / maireachtáil (f)
live, survive
maraím / mharaigh / maraithe??? / marú
kill
maslaím / mhaslaigh / maslaithe / maslú
insult
measaim / mheas / measta / meas
think, estimate
meascaim / mheasc / measctha / meascadh
mix
millim / mhill / milte / milleadh
destroy, ruin
molaim / mhol / molta / moladh
praise, recommend
mothaím / mhothaigh / mothaithe??? / mothú
feel
múchaim / mhúch / múchta / múchadh
extinguish, quench
múinim / mhúin / múinte / múnadh
teach
ním / nigh 1 / nite / ní/níochán
wash
oibrím / d'oibrigh / oibrithe / oibriú
work (up), use
ólaim / d'ól / ólta / ól
drink
osclaím / d'oscail / osclailte / oscailt (f)
open
pacálaim / phacáil / pacáilte / pacáil (f)
pack
parcálaim / pharcáil / parcáilte / parcáil (f)
park
péinteálaim / phéinteáil / péinteáilte / péinteáil
paint
piocaim / phioc / pioctha / piocadh
pick, pluck, preen
pléascaim / phléasc / pléasctha / pléascadh
burst, explode
pléim / phléigh 1 / pléite / plé
deal, have do with, discuss
pógaim / phóg / pógtha / pógadh
kiss
pósaim / phós / pósta / pósadh
marry, get married
réabaim / réab / réabtha / réabadh
tear, smash, act violently; vn. Upheaval
réitím / réitigh / réitithe / réiteach
prepare, clear up, solve
rithim / rith / rite / rith
run
roinnim / roinn / roinnte / roinnt (f)
divide
róstaim / róst / rósta / róstadh
fry, roast
sábhálaim / shábháil / sábháilte / sábháilt (f)
save
sáim / shá 1 / ??? / sá
stick, stab, shove
salaím / shalaigh / salaithe / salú
make dirty
samhlaím / shamhlaigh / samhlaithe / samhlú
imagine
saothraím / shaothraigh / saothraithe / saothrú
earn, achieve
scairtim / scairt / scairte / scairteadh
shine
scanraím / scanraigh / scranraithe / scanrú
take fright, frighten
scaoilim / scaoil / scaoilte / scaoileadh
loosen, free
scaraim / scar / scarta / scaradh
separate, part, spread out
scoiltim / scoilt / scoilte / scoilteadh
crack, split
scórálaim / scóráil / scóráilte / scóráil (f)
score
scríobhaim / scríobh / scríofa / scríobh
write
scrúdaím / scrúdaigh / scrúdaithe / scrúdú
examine, scrutinize
scuabaim / scuab / scuabtha / scuabadh
sweep (away)
seachnaím / sheachain / seachainte / seachaint (f)
avoid
seasaim / sheas / seasta / seasamh
stand
sílim / shíl / sílte / síleachtáil (f)
think, be of opinion
sínim / shín / sínte / síneadh
stretch, extend, pass
siúilim / shiúil / siúilte / siúl
walk, travel
smaoiním / shmaoinigh / smaoinithe / smaoiniú
think (ar about); recall
snámhaim / shnámh / snáfa / snámh
snow
socraím / shocraigh / socraithe / socrú
settle, arrange
spáinim / spáin (taspáin) / spáinte / spáint
show
stócálaim / stócáil / stócáilte / stócáil
prepare, get ready
stopaim / stop / stoptha / stopadh
stop
súim / shuigh / súite / suí
sit
tairgim / thairg / tairgthe??? / tairiscint (f)
offer; do to; ar for
tarlaím / tharlaigh / tarlaithe / tarlú
happen
tarraingím / tharraing / tarraingthe / tarraingt (f)
draw, pull
téim / théigh 1 / téite / téamh
heat, warm
titim / thit / tite / titim
fall
toghaim / thogh / tofa / togha/toghadh
choose, elect
tóigim / thóig / tóigthe??? / tóigeáil (f)
take up, read, build
tomhaisim / thomhais / tomhaisthe / tomhais
measure
tóraím / thóraigh / tóraithe / tóraíocht (f)
look for, search for
tosaím / thosaigh / tosaithe / tosú/tosaí
begin, start
traoiálaim / thraoiáil / traoiáilte / traoiáil (f)
try; vn. trial, experiment
triumaím / thriomaigh / triomaithe / triomú
dry
túinim / thúin / túinte / túint (f)
urge
tumálaim / thumáil / tumáilte / tumáilt (f)
drive