Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Inné (yesterday)

An Raibh...?
Bhi or Ní Raibh
Gach lá (every day)

An Mbíonn..?
Bíonn or Ní bhíonn
An Bhfuil...?
Tá or Níl
An maith leat..?
Is maith liom or Ní maith liom
Ar mhaith leat...?
Ba mhaith liom or Níor mhaith liom
Amárch (tomorrow)

An mbeidh..?
beidh or Ní bheidh
An féidir leat...?
Is féidir liom or Ní féidir liom