Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
an obair bhaile
homework
Seo duit m'obair bhaile.
Here is my homework.
a chara, a cairde
dear friend, dear friends
How does one say ____ in Gaelic?
Conas a deirtear ____ as Gaeilge?
What does ____ mean?


Irish Useful Phrases
Cad is brí le ____?


Irish Useful Phrases
Go raibh maith agat!
Thank you! (to one person)
Go raibh míle maith agaibh as bhur gcúnamh!
Thank you very much for your help! (to more than one person)
Slán go fóill!
Bye for now!
Le buíochas
With thanks
Le gach dea-ghuí (LGDG)
With every good wish
Bain taitneamh as an deireadh seachtain.
Have a nice weekend.
foghlaim
learn
léigh
read
freagair
answer
cuir
put
Gaeilge
Irish
air
on (to)
seo
this
Dia duit!
Hi there! (to one person)
Dia daoibh!
Hi there! (to more than one person)
Scríobh chugam as Béarla, más é do thoil é.
Write to me in English, please. (to one person)
Scríobhaigí chugam as Gaeilge, más é bhur dtoil é.
Write to me in Irish, please. (to more than one person)
Gabhaim pardún agaibh as an teachtaireacht seo i mBéarla.
My apologies to you for this message in English. (to more than one person)
I don't know much Irish. / I haven't much Irish.


Irish Useful Phrases
Níl mórán Gaeilge agam.


Irish Useful Phrases
literally - There isn't much Gaelic at me.
Níl mé ach ag tosú ar an teanga a fhoghlaim.
I'm only beginning to learn the language.
Tuigim Gaeilge shimplí.
I understand simple Irish.
Go raibh maith agat!
Thank you! (to one person)
Go raibh míle maith agaibh as bhur gcúnamh!
Thank you very much for your help! (to more than one person)
Tá mé buíoch díot as do chúnamh.
I'm grateful to you for your help. (to one person)
Go méadaí Dia thú!
May God prosper you! (to one person, serious thanks)
Go mba seacht bhfearr a bheas tú bliain ó inniu!
May you be seven time better a year from today! (very serious thanks, to one person)
Tá fáilte romhat!
You're welcome! (to one person)
Tá an ceart agat.
You're right.
Nár lagaí Dia thú!
More power to you!
Mo ghraidhin go deo thu!
Bravo! Good for you!
B'fhéidir go bhfuil an ceart agat.
Maybe you're right.
An dáiríre atá tú?
Are you serious?
Ababúna!
Good Heavens!
Slán!
Bye!
Ádh mór!
Cheers!
Beir bua agus beannacht,
Best wishes,
Bain sult as an lá.
Have a nice day.
Tá brón orm.
I am sorry.
Conas atá tú (inniu)?

Conas atá sibh, (inniu)?
How are you (today)?
(to one person)
How are you (today)?
(to more than one person)
Tá mé go maith.
I am fine.
Tá mé ceart go leor.
I am ok.
Táimid go maith.
We are fine.
Más é do thoil é.
Please.
Tá ceist agam.
I have a question.
Tá ceist agam duit.
I have a question for you.