Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/145

Click to flip

145 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Cén t-am ar tháinig sé?
What time did he come?
Tháinig sé ar a seacht a chlog.
He came at seven o'clock.
A seacht a chlog
Seven o'clock
A hocht a chlog
Eight o'clock
A naoi a chlog
Nine o'clock
A deich a chlog
Ten o'clock
A haon déag a chlog
Eleven o'clock
A dó dhéag a chlog
Twelve o'clock
Tháinig sé ar a hocht a chlog.
He came at eight o'clock.
Tháinig sé ar a naoi a chlog.
He came at nine o'clock.
Tháinig sé ar a deich a chlog.
He came at 10 o'clock.
Tháinig sé ar a haon déag a chlog.
He came at 11 o'clock.
Tháinig sé ar a do dhéag a chlog.
He came at 12 o'clock.
Cén t-am ar tháinig tú abhaile inné?
What time did you come home yesterday?
Tháinig na cailíní anseo ar a hocht a chlog.
The girls came here at eight o'clock.
D'imigh sé amach ar a deich a chlog.
He went off out at ten o'clock.
Bhí sé ag ól ar a haon déag a chlog.
He was drinking at eleven o'clock.
An raibh tú ag fanacht go dtí a seacht a chlog?
Where you waiting until seven o'clock?
aréir
last night
tar éis
after
nor
Luath
early, fast
Ní raibh
(it) was not
ar
(asks a simple question)
nár
(asks a negative question)
Ar imigh sé?
Did he go?
Ar tháinig sé?
Did he come?
Ar rith sé?
Did he run?
Nár shiúil sé?
Didn't he walk?
Nár léim sé?
Didn't he leap?
Nár thit sé?
Didn't he fall?
Nár imigh sé fós?
Didn't he go yet?
Nár tháinig sé fós?
Didn't he come yet?
Nár rith sé fós?
Didn't he run yet?
Ar shiúil sé fós?
Did he walk yet?
Ar léim sé fós?
Did he leap yet?
Ar thit sé fós?
Did he fall yet?
Nár imigh na buachaillí abhaile?
Didn't the boys go off home?
Ar tháinig na cailíní ar scoil?
Did the girls come to school?
Níor rith siad isteach sa teach.
They didn't run into the house.
Shiúil an sagart suas an séipéal.
The priest walked up the chapel.
Nár léim an cat isteach sa bhosca sin?
Didn't the cat jump into that box?
Ar thit an caipín síos in uisce?
Did the cap fall into the water?
if
Dia anseo isteach!
God save all here!
Anocht
Tonight
Pionta
A pint
Más é do thoil é.
If you please (please)
An ceacht
The lesson
Na ceachtanna
The lessons
Dúirt an buachaill
The boy said
Rinne an buachaill
The boy did
Fuair an buachaill
The boy got
Chonaic an múinteoir
The teacher saw
Thug an múinteoir
The teacher gave
D'éist an múinteoir le
The teacher listened
Rinne mamaí an tae ar a ceathair a chlog.
Mammy made the tea at four o'clock.
Chuala na buachaillí an múinteoir ag teacht.
The boys heard the teacher coming.
Fuair mé an cóta nua inné.
I got the new coat yesterday.
Dúirt an sagart é sin sa scoil.
The priest said that in the school.
Chonaic an garda Seán ar an rothar.
The guard saw Seán on the bicycle.
Thug an múinteoir cúig scilling.
The teacher gave five shillings.
Duit
For you
Páipéar
Paper
Ar ais
Back
I bhfad
Long
Uachtar reoite
Ice-cream
Seo duit
Here you are
Seo duit é
Here it is
Seo duit na sé phingin.
Here are the six pennies.
Negates a verb
Níor
Negates a verb
é
it
é sin
that
Ní dúirt mé
I didn't say
Ní dhearna mé
I didn't do
Ní bhfuair mé
I didn't get
Ní fhaca mé
I didn't see
Níor thug mé
I didn't give
Níor chuala mé
I didn't hear
Ni dhearna se an ceacht sin fos.
He didn't do that lesson yet.
Chuala daidi thusa agus Brid ag caint.
Daddy heard you and Brid talking.
Fuair na leanai uachtar reoite.
The children got ice-cream.
Ni fhaca aon duine an garda ag teacht.
No one saw the guard coming.
Nior thug me ach tri scilling fos.
I gave only three shillings yet.
Ni duirt Tomas an ceacht sin.
Tomas didn't say that lesson.
Mo
my
Do
Your (one person)
Mo phiopa
My pipe
Do phoca
Your pocket
Mise
I (emphatic)
Ansin
there
Sa halla
In the hall
Go leir
All
Na ceachtanna go leir
All the lessons
An nduirt N?
Did N say?
An ndearna N?
Did N do?
An bhfuair N?
Did N get?
An bhfaca N?
Did N see?
Ar thug N?
Did N give?
Ar eist N le?
Did N listen to?
Cuid
Share, portion, some
Aon chuid
Any
An nduirt tu e sin le daidi?
Did you say that to daddy?
An bhfaca aon duine an madra anocht?
Did anyone see the dog tonight?
An ndearrna tu an tae fos, a Mhaire?
Did you make the tea yet, Maire?
Nior thug se aon chuid fos.
He didn't give any yet.
Ar chuala tu an carr ag teacht?
Did you hear the car coming?
Eigin
Some
Duine eigin
Some person, someone
ar maidin
This morning
thuas
above
dochar
harm
an stoirm
the storm
crann
a tree
liom
with me
duirt se liom
He told me
Air
on it, for it
ca mhead a thug tu air?
How much did you give it for?
Thug me seacht bpingin air
I gave sevenpence for it.
seacht bpingin
sevenpence
ocht bpingin
eightpence
naoi bpingin
ninepence
deich bpingin
tenpence
aon phingin deag
elevenpence
dha phingin deag
twelvepence
seacht bpunt
seven pounds
aon phunt deag
eleven pounds
seacht scilling
seven shillings
aon scilling deag
Eleven shillings
Fuair an fear deich bpunt ar an rothar
The man got 10 pounds for the bicycle
Nior thug me ach seacht bpunt air
I gave only 7 pounds for it.
Ni bhfuair siad na naoi bpunt fos.
They didn't get the nine pounds yet.
Ca bhfuair na leanai na deich bpingin.
Where did the children get the tenpence?
Duirt si go raibh dha phunt deag air..
She said it cost twelve pounds.
Fuair me ocht scilling sa phoca sin.
I got eight shillings in that pocket.
Silim
I think
Ar fad
Altogether
Ata ann
it is
Dath
Colour
Go deimhin
Indeed
Saor
cheap
Ban
white
Bainin
Bawneen
Cota Bainin
A Bawneen Coat