Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
chytili
caught

Abú Músa Zarkáví
Zarkávího chytili, nepoznali a pustili
17. prosince 2005 | 11:18 Abú Músá Zarkáví figuruje na vrcholu amerického seznamu nejnebezpečnějších teroristů. Z vyjádření Bílého domu je patrné, že Bushova administrativa nyní připisuje jeho dopadení větší důležitost než honu na Usámu bin Ládina
nepoznali
unrecognized
pustili
released
vrcholu
tops
vyjádření
pronounced
patrné
noticeable
připisuje
ascribes
dopadeni
capture
nyni
presently
honu
hunt