Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
peat /pit/
/i/
pit /pit/
/i/
pet /pet/
/e/
pat /paet/
/ae/
boot /but/
/u/
pert /pɜt/
/ɜ/
apart /əpa
/ə/
putt /pʌt/
but
/ʌ/
part /pat/
/a/
port /pɔt/
/ɔ/
put /pʊt/
/ʊ/
pot /pɒt/
/ɒ/
high /haɪ/
buy
/aɪ/
hay /heɪ/
bay
/eɪ/
hoy /hɔɪ/
boy
/ɔɪ/
here /hɪə/
/ɪə/
hair /heə/
/eə/
tour /tʊə/
/ʊə/
how /haʊ/
/aʊ/
hoe /hoʊ/
/oʊ/
Affricates

choke /tʃoʊk/
/tʃ/
Affricates:

joke /dʒoʊk/
/dʒ/
stops/plosives
/p/ /d/
/b/ /k/
/t/ /g/
Nasals
m - meat - /mit/
n - neat - /nit/
ɳ - sing - /siɳ/
Fricatives
/f/ /v/
/ɵ/ /
/s/ /z/
/ʃ/ /ʒ/