Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Kognitionspsykologi
omhandler menneskets bevidsthedsliv og erkendelse
Personlighedspsykologi
udforsker den menneskelige personligheds struktur, dynamik og udvikling
Socialpsykologi
beskæftiger sig med interaktion mellem individ, samfund, institutioner og etniske grupper
Udviklingspsykologi
udforsker hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene
Klinisk psykologi
beskæftiger sig med et bredt spektrum af psykiske vanskeligheder og lidelser, som spænder fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi
Neuropsykologi
udforsker forholdet mellem hjernen og adfærd, kognition og følelser, samt klinisk anvendelse af denne viden
Organisationspsykologi
studerer forholdet mellem institution og individ
Pædagogisk psykologi
udforsker psykologiske problemstillinger ved alle former for praktisk intervention i personers udvikling af kompentence
Community psykologi
beskæftiger sig med interaktioner mellem personer og fællesskaber eller miljøer, primært i interventionsperspektiv