Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back
attitude (noun)
davranış,tavır
create(verb)
recreate(verb)
creation(noun)
creator(noun)
creative(adj)
yatatmak
demonstrate(verb)
demonstration(noun)
demonstrator(noun)
göstermek,gösteri yapmak
design(verb)
designer(noun)
tasarlamak
environment(noun)
enviromentalist(noun)enviromental(adj)
enviromentaly(adv)
çevre
faith(n)
faitful(adj)
faitfully(adv)
güven,inanç
familiar(v)
unfamiliar(v)
famillarity(n)
unfamilarity(n)
bildik,tanıdık
foll(n)
foolishness
foolish(adj)
foolishly(adv)
aptal
imagine(v)
imagination(n)
imaginary(adj)
imaginative(adj)
hayale etmek,düşünmek
income(n)
gelir ,kazanç
invest(v)
investment(n)
yatırım,para yatırmak
loan(n)
ödünç verilen şey
loss(n)
kaybetme,kayıp
luck
unlukl
lukily
unlukily
şanslı
mad
madness
madly
deli,çılgın
please
pleasure
pleasant
unpleasant
lütfen
haz,zevk
hoş,nahoş
poor
poverty
yoksul,yoksullluk
pressure
basınç
pretend
miş gibi yapmak
product
produce
production
productivity
productivity
productive
ürün,üretim,verimlilik
raise
yükseltmek,arttırmak
recognize
recognise
recognition
tanıma
recover
recovery
yeniden elde etmek
geri alma
respect
disrespect
respectable
respectful
saygı,hürmet
saygısızlık,kabalık
saygıdeğer
saygılı
risk
risky
tehlike
tehlikeli
silence
silent
silently
sessizlik
similar
similarity
benzer
benzerlik
solve
solution
çözmek
value
valuable
invaluable
değer
değerli
değersiz
accident
accidental
accidentally
kaza
tesadüfi
tesadüfen
arrest
tutuklamak
attention
dikkat
average
ortalama
cheer
cheerful
neşe
neşeli
community
communities
halk
decrease
azalmak
differ
different
difference
differently
farklı
edge
kenar
excelent
excellence
mükemmel
exist
var olmak
literature
literary
edebiyat
edebi
load
unload
yüklü
boşlatmak(silah)
narrow
dar
permit
permission
izin vermek
müsade
popular
popularıty
popularly
sevilme,tutulma,rağbet
profit
profitable
kazanç,kar
kazançlı
provide
provider
sağlamak
refuse
refusal
reddetmek
remain
remainder
kalmak
kalan
remind
reminder
hatırlatmak
spot
yer
spread
yayılmak
train
training
trainer
eğitmek
eğitim
eğitici
top
tepe,doruk
ache
ağrımak,ağrı
achieve
achivement
achievable
başarmak
başarma
başarılı
adopt
adoption
evlat edinme
benimseme,kabullenme
ambition
ambitious
ambitiosly
hırs
hırslı
annoy
annoyed
annoying
kızdırmak
attempt
kalkışmak
beat
beaten
dövmek
metal vurularak biçimlendirilmiş
beg
beggar
dilenmek
dilenci
bend
eğmek,bükmek
border
kenar,sınır
branch
dal,şube
burst
patlamak
bury
burial
gömmek
defin
button
unbutton
düğme,lemek
düğemeleri çözmek
calm
sakinlik,durgunluk
charge
fiyat istemek
charm
charming
çekicilik,cazibe
çekici
command,commander
buyurmak,emretmek
commence
commencement
başlamak
corcern
concerned
uncorcerned
ilgili olmak
ilgili
costly
pahallı
creature
yaratık
criteria
criterion
ölçü
ölçüt
crop
ekin,mahsul
crush
ezmek
currency
geçerlilik
deaf
deafness
sağır
debt
alacak
decade
on yıl
defeat
defeated
undefeated
yenmek
depht
deep
derin