Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/143

Click to flip

143 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
äi
(expressió per sorpresa o decepció)
ba
(partícula utilitzada per suavitzar el to)
bêi
nord
tancar, clausurar
闭着
bìzhe
tancat
no
不对
búduì
incorrecte, erroni
vegada
cóng
des de
dài
portar
dän
un, únic, senar
单行道
dänxíngdào
carrer de sentit únic
dào
arribar, fins a
de
(partícula possessiva o descriptiva)
dêi
aconseguir, obtindre / haver de
dëng
llum
电脑
diànnâo
ordinador
电影院
diànyîngyuàn
sala de cinema
地方
dìfang
lloc
地图
dìtú
mapa
döng
est, orient
东北
döngbêi
nord-est
东边
döngbiän
costat est, est
东京
Döngjïng
Tòquio
东面
döngmiàn
costat est, est
东南
döngnán
sud-est
döu
tothom, capital
duì
bé, correcte
duö
molts / quants? / com de... (seguit d'adjectiu)
方向
fängxiàng
direcció
法语
Fâyû
llengua francesa
告诉
gàosu
dir (alguna cosa), explicar
ge
(classificador general)
guâi
girar
guò
(partícula després del verb per indicar experiència passada)
i
黑板
hëibân
pissarra
hên
molt
红绿灯
hónglü4deng1
semàfor
后边
hòubiän
darrera
后面
hòumiàn
darrera
活动
huódòng
activitat
活动中心
huódòng zhöngxïn
centre d'activitats
jìn
proper, pròxim, a la vora
jïn
or
jïng
capital d'un país
jiù
(indicador de proximitat física)
käi
obrir, aixecar, començar, conduir
开车
käichë
conduir
kàn
mirar, veure / llegir
lâo
vell, persona gran (d'edat)
le
(partícula)
des de
prunera / (cognom)
里头
lîtou
dins, a l'interior
路口
lùkôu
intersecció
ma
(partícula interrogativa)
mâi
comprar
méi
no (verb tenir)
miàn
(partícula emprada per formar un nom de localització)
aquell
哪里
nâli
on?
那么
nàme
tan (adv. per estat, grau, manera)
nán
sud, migdia
南边
nánbiän
costat sud, sud
南面
nánmiàn
costat sud, sud
哪儿
nâr
on?
ne
(partícula interrogativa general)
néng
poder / energia / capacitat, aptitud
tu
旁边
pángbiän
costat
qián
enfront, davant, abans
前边
qiánbiän
davant
qiáng
paret
前面
qiánmiàn
davant
anar, sortir, marxar
日文
Rìwén
idioma japonès
sän
tres (numeral)
shàng
amunt, primer, anterior, abans, endavant
上边
shàngbiän
a sobre, dalt
上面
shàngmiàn
a sobre, dalt
什么
shénme
què?
shì
ser
shü
llibre
书店
shüdiàn
llibreria
tài
molt, massa, extremadament
tián
camp
同路
tónglù
anar pel mateix camí
图书馆
túshüguân
biblioteca
外头(边/面)
wàitou (biän/miàn)
fora, a l'exterior
wáng
rei / (cognom)
wàng
cap a, en direcció a
问路
wènlù
preguntar el camí
问题
wèntí
pregunta, problema
jo
我们
wômen
nosaltres
西
oest
xià
sota, a baix, inferior, proper, següent, acabar
下边
xiàbiän
a sota, a baix, peu
下面
xiàmiàn
a sota, a baix, peu
xiâng
pensar, desitjar, voler
先生
xiänsheng
senyor, marit
xiâo
petit
小姐
xiâojie
senyoreta, noia
西北
xïbêi
nord-oest
西边
xïbiän
costat oest, oest
西面
xïmiàn
costat oest, oest
西南
xïnán
sud-oest
xíng
caminar, viatjar, fer / d'acord
学生
xuéshëng
alumne, estudiant
学校
xuéxiào
escola, col·legi
眼睛
yânjïng
ull
un (numeral)
一起
yìqî
amb, juntament amb
医院
yïyuàn
hospital
一直
yìzhí
recte, seguit, continu
yòng
emprar, utilitzar
yòu
dreta
yôu
tenir, haver
右边
yòubiän
costat dret, dreta
yuân
lluny
运动场
yùndòngchâng
camp d'esports
zài
a, en / estar
zâo
aviat, primerenc, bon dia
早知道
zâo zhïdao
haver-ho sabut abans
怎么
zênme
com? de quina manera?
zhè
aquest
这儿
zhèr
aquí
zhî
només, solament
知道
zhïdao
saber
只好
zhîhâo
no tenir altre remei que, haver de
中国
Zhöngguó
Xina
中国城
Zhöngguóchéng
Chinatown
中国话
Zhöngguóhuà
llengua xinesa
中间
zhöngjiän
centre, enmig
中文
Zhöngwén
idioma xinès
中心
zhöngxïn
centre
zhù
viure a
caràcter, escriptura, pronúncia, cal·ligrafia
zôu
caminar, anar
走道
zôudào
vorera, sendera
zuô
esquerra
左边
zuôbiän
costat esquerre, esquerra