Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad gör neutrofiler?
Fagocyterar mikroorganismer, främst bakterier och svampar.
Vad gör eosinofiler?
Producerar ett protein som är toxiskt mot parasiter
Skillnad mellan basofiler och mastceller...?
Basofiler finns i blodet och mastceller i vävnad
Vilken typ av vit blodkropp är basofiler och mastceller? Vad för speciellt innehåller de?
Granulocyter. De har granula som innehåller histamin.
Vart hittar man monocyter respektive makrofager?
Monocyter i blodet och makrofager i vävnad
Vad gör makrofager och monocyter?
De är antigenpresenterande celler. APcnvisar upp antigen för t-celler. (Antigen bryts ner av APCn till små peptidbitar, sen sätts detbsamman med MHC-molekyl och då kan detta visas upp på ytan av APCn).
Vad gör B-lymfocyter?
Producerar antikroppa. Antikroppar känner igen antigen.
Vad finns det för typer av T-celler och vad gör dem?
CD4+ T-celler och CD8+ T-celler.
CD4+ T-celler producerar cytokiner, ex. IL-12. Cytokiner aktiverar och hämmar immunsystemeys celler och de binder till cytokinreceptorer på en målcell.
CD8+ T-celler dödar virusinfekterade och tumöromvandlade celler.
Vad gör NK-celler?
De dödar virusinfekterade och tumöromvandlade celler. Funktionen är densamma som för CD8+ T-celler men de aktiveras av olika mekanismer.
Vilka två delar innebär den naturliga immuniteten?
Första försvarslinjen och inflammation
Vilka två delar innefattar det specifika immunförsvaret?
Cellulär och humoral inflammation
Vilka tre delar innefattar första försvarslinjen?
Fysiska barriären, fysiska-kemiska barriären, och normalfloran
Vad är patogenisitet?
Sjukdomsframkallande förmåga (patogen bakterie ger sjukdom)
Vad är virulens?
"Hur bra något är på något" --> grad av sjukdomsframkallande förmåga
Skillnad mellan kolonisation och infektion för bakterier?
Har man bakterier i kroppen utan att det leder till symtom är det en kolonisation (normalfloran ex.), har man bakterier i kroppen och man har symtom är det dock infektion
Ge exempel på fysiska barriärer
Huden, slemhinnor, cilier, tårar, saliv...
Ge exempel på fysiska-kemiska barriärer
pH, lysozym, laktoferrin, amylas
Vad gör första försvarslinjen egentligen?
Gör att mikroorganismer har svårare att göra intrång i kroppen och framkalla sjukdom. Huden behöver penetreras för att hinna angripas och olika kemikalier kan förstöra för mikroorganismer så de ej överlever och kan infektera osv.
Hur kan man dela in infektioner och vad är det för skillnad?
Exogena och endogena infektioner.
Exogena kommer från omgivningen.
Endogena kommer från ex normalfloran, tillfälliga kolonisatörer osv och bryter oftast endast ut om immunförsvaret är försvagat.
Vilka är de myeloida cellerna som finns i blodet?
Neutrofiler, eosinofiler, monocyter
Vilka är de lymfoida cellerna som finns i blodet?
B-celler, T-celler och NK-celler
Vad är de lokala akuta kardinalsymtomen?
Värme, rodnad, smärta, svullnad, förlust av funktion
Vad reagerar immunsystemet på?
De reagerar på strukturer, toxiner ex som de nte känner igen
Vad beror kardinalsymtomen på?
Värme och rodnad - blodkärlen vidgad i området där infektionen/skadan skett
Smärta - smärtreceptorer blir känsligare på grund av prostaglandinbildning och även på grund av svullnaden
Svullnad - (ödem) man får ökad permeabilitet i endotelcellerna på grund av att endotelcellerna drar sig samman och då kan vätska läcka in i vävnaden
Förlust av funktion- på grund av smärta och svullnad
Vad är kemotaxis?
Rörelse mot konc. För vita blodkropparna
Vad består komplementsystemet av?
Ett 30-tal proteiner som produceras av levern
Komplementsystemet har tre aktiveringsvägar, vilka?
Krassiska vägen, lektinvägen och alternativa vägen
Vad orsakar MAC-komplexet?
Lysering av bakterier i komplementsystemet. Funkar bäst på gramnegativa bakterier
Vad gör prostaglandinerna vid inflammationen?
Ger vasodilation( binder till receptorer på endotelet så att miskulatur i blodkärl dilaterar)
Vad gör leukotriener vid inflammation?
Ger ökad permeabilitet av endotelet
Vilka producerar prostaglandiner och leukotriener?
Makrofager och mastceller
Vad händer när blodkärlen dilaterar vid inflammation?
Blpdflödet går långsammare och då kan endotelet binda fast vita blodkroppar. Neutrofilen är den första blpdkroppen som tar sig ut i Vävnaden
Vad gör histamin vid inflammation?
Ger vasodilation. När histamin binder till H1-receptorer på endotelet så bildas NO och detta ger dilation av glatt muskulatur. De ger ock ökad permeabilitet.
Beskriv händelseförloppet för ospecifika försvaret
1. Bakterier kommer in i vävnad
2. Vävnadsmakrofager aktiveras då de binder till bakterierna
3. Vävnadsmakrofagen producerar prostaglandiner och leukotriener som ger vasodilation och ökad permeabilitet av blodkärl.
4. Komplement som finns i blodet läcker ut i vävnaden på grund av ökade permeabilitet
5. Komplementsystemet aktiveras då det binder till bakteriers cellyta
6. C3a och C5a bildas. De binder till komplementreceptorer på mastceller som aktiveras --> frisätter histamin och froducerar prostaglandiner och leukotriener --> ger ökad permeabilitet och vasodilation
7. Komplement kommer att lysera bakterier (MAC)
8. Komplement opsoniserar bakterier och då ökar den fagocyterande förmågan hos makrofagerna
9. Makrofagen som blivit än mer aktiverad producerar cytokiner. Producerar IL-1, IL-6 och TNF-alfa som aktiverar endotelet. Endotelet uppreglerar adhesinmolekyler på sin cellyta. Binder fast via blodkroppar.
10. På grund av ökad permeabilitet kan vita blodkroppar vandra ut i vävnaderna
11. Cellerna
Hur gör antigenpresenterande celler för att visa upp en antigen?
Antigen bryts ner inuti APCn till små peptider, de sätts sen samman med en MHC molekyl som sen visas upp på ytan av APCn
När antigenpresenterande celler ska visa upp ett antigen använder de sig av MHC. MHC har två klasser, klass 1 och klass 2. Vilka lymfocyter visar de upp sitt antigen för?
MHC klass 1 visar upp sig för CD8+ T-celler och MHC klass 2. Visar upp sig för CD4+ T-celler
Vart i kroppen visar antigenpresenterande celler upp sitt antigen för T-celler?
I lymfnoder
När en T-cell hittat ett antigen den känner igen, vad gör den då?
Binder till antigen peptid och MHC komplexet och börjar klona sig själv
När antigenpresenterande celler brytit ner antigen till små peptider pch de ska paras ihop med en MHC-molekyl, vad avgör om det blir klass 1 eller 2?
Kommer antigenet från virus eller intracellulära bakterier blir det MHC klass 1 och om antigenet tagits upp från fagocytos blir det klass 2
Antigenpresenterande cell och T-cell interaktion kan ge tre olika celltyper när T-cellerna börjar dela sig. Vilka?
Th1-celler ( hjälparceller), Th2-celler, och cytotoxiska T-celler
Vad sker när en B-cell aktiveras?
En B-cell aktiveras av (Th1) eller Th2 celler som delats efter att en antigenpresenterande cell visat upp ett antigen för en T-cell. När B-cellen aktiverats börjar den dela sig och dessa celler mognar sedan till en antikroppsproducerande plasmacell
Vad har antikroppar för tre funktioner?
Opsonisering, aktivering av komplementsystemet och neutralisering