Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Noem een zoekmachine op Internet.
Google.nl, Ilse.nl
Welke programma's van Microsoft office staan op deze computer?
Word,Excel, Powerpoint, Access
Met welk programma kun je tekeningen maken?
Paint
Met welk programma kun je dia's maken?
Met Powerpoint
Hoe heet dit programma verder?
Young ...
ICT Manager
... en dit programma?
Codename ...
Future
Hoe noem je een bewegend plaatje ook wel?
Animatie.
Je eigen pagina op Internet heet ...
Je "Homepage"
Wat is het Nederlandse woord voor "Flash Cards?"
Leerkaartje
Is dat een nuttige manier van leren?
JA, JA, JA, JA.