Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/93

Click to flip

93 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a. renalis
nierarterie
ADH
antidiuretisch hormoon, hormoon dat terugresorptie van water bevordert in het nefron
albuminurie
aanwezigheid van albumine in het bloed
aldosterom
hormoon dat een effect heeft op de terugresorptie van zouten in het nefron
alkalisch
lage zuurgraad
androgeen
mannelijk
anurie
geen productie van urine, in de praktijk ook gebruikt voor: productie van minder dan 200 ml per etmaal
creatinineklaring
diagnostisch onderzoek waarbij wordt bepaald hoe de nierfunctie is
cryptorchisme
niet-ingedaalde testikels, die bovendien niet palpabel zijn in het lieskanaal
cystectomie
operatief verwijderen van de blaas
cystitis
onsteking van de blaas
cystogram
röntgencontrastonderzoek van de blaas
cystometrie
diagnostisch onderzoek waarbij bepaald wordt of er contracties zijn in de blaaswand
cystoscopie
endoscopisch onderzoek van de blaas
dehydrering
te weinig (lichaams)water, uitdroging
diffuus
verspreid
dilatatie
het verwijden van
distaal
veraf gelegen
diurectica
vochtafdrijvende middelen
ductus deferens
zaadleider
dysurie
branderige mictie
ectopia testis
testikels liggen op een andere plaats dan normaal, maar zijn palpabel in het lieskanaal
ejaculatie
zaadlozing
enuresis nocturna
nachtelijk bedwateren
erytropoëtine
hormoon uit de nieren dat de bloedaanmaak bevordert
extracellulair
buiten de cel gelegen
fistel
verbinding tussen twee holle organen (die met epitheel zijn bekleed) onderling of tussen een hol orgaan en de huid
glans penis
eikel, voorste deel van de penis
glomerulonefritis
ontsteking van de glomeruli
glomerulus
kluwen van capillairen in een nefron
hematurie
de aanwezigheid van bloed in de urine
homeostase
evenwicht
hydronefrose
letterlijk: waternier, verwijd nierbekken door een verhoogde druk in de nieren en urinewegen
hypertrofie
toename van de grootte van een orgaan, door toename van de celgrootte
hypoproteïnemie
verlaagd eiwitgehalte in het bloed
hypospadie
congenitale aandoening waarbij de urethra aan de ventrale zijde van de penis uitmondt in plaats van aan het uiteinde
incontinentia urinae
onvermogen om ongewild unirneverlies te voorkomen
interstitieel
in het weefsel
IVP
intraveneus pyelogram, röntgenonderzoek van het nierbekken waarbij het contrast wordt ingebracht via een vene
kolieken
pijnaanvallen die worden gekenmerkt door aanvallen van hevige krampende pijn, met daartussen pijnvrije perioden
lokaal
plaatstelijk
mictie
urinelozing
nefrectomie
operatieve verwijdering van de nier
nefroblastoom
niertumor bij kinderen, Wilms-tumor
nefron
functionele niereenheid
nefrotomie
operatief openen van de nieren
nierinsufficiëntie
toestand waarbij de nieren niet meer in staat zijn het interne milieu te handhaven
nycturie
nachtelijk plassen
obstructie
belemmering van de doorgankelijkeheid
oedeem
toename van het interstitiële vocht
oligurie
productie van minder dan 500 ml unrine per etmaal
orchidopexie
vasthechten van de testikels in het scrotum
overhydrering
te veel (lichaams-)water
papilloom
gesteelde goedaardige tumor die uitgaat van het epitheel
phimosis
preputium kan niet worden teruggetrokken
pollakisurie
verhoogde mictiefrequentie
polyurie
productie van meer dan 2 liter urine per etmaal
postrenaal
gelegen achter de nier
preputium
voorhuid
prerenaal
gelegen voor de nier
prostatectomie
operatief verwijderen van de blaas
proteïnurie
aanwezigheid van eiwit in de urine
proximaal
dichtstbij gelegen
pyelografie
röntgenologisch contrastonderzoek van het nierbekken
pyelonefritis
ontsteking van het nierbekken
pyelotomie
operatief openen van het pyelum
pyelum
nierbekken
renaal
betreffende de nier
retentie
achterblijven, vasthouden
retrograad
teruggaand
scrotum
balzak
sfincter
sluitspier
spasmolytica
geneesmiddelen die spierspasmen tegengaan
spermatozoën
zaadcellen
stase
verminderde doorstroming
stoma
hier: kunstmatig aangelegde uitgang
stressincontinentie
incontinentie voor urine die optreedt bij een verhoogde druk in de buik (bijvoorbeeld lachen, hoesten)
syndroom
vaste combinatie van ziekteverschijnselen
terminaal
in het eindstadium
torsio testis
testikel draait om de as
tubulus
nierbuisje
ureter
urineleider
ureterotomie
operatief openen van de ureter
urethra
urinebuis
urethrovaginale fistel
verbinding tussen de urethra en de vagina
ureum
afbraakproduct van eiwitten
urge-incontinentie
incontinentie voor urine die gepaard gaat met niet te onderdrukken aandrang om te plassen
uricosurica
middelen die de urine aanzuren
urodynamisch onderzoek
onderzoek van de blaas waarbij de druk wordt gemeten in de blaas en de urethra om uit te zoeken waardoor incontinentie ontstaat
v. renalis
niervene
vasectomie
onderbinden van de zaadleiders
vesico-vaginale fistel
verbinding tussen de blaas en de vagina
Wilms-tumor
nefroblastoom