Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/71

Click to flip

71 Cards in this Set

 • Front
 • Back
adenoom
benigne tumor uitgaande van epitheel
alveolus
longblaasje
aplasie
wel aanleg van een orgaan, geen uitgroei
apnoe
ademstilstand
aspergillose
een schimmelinfectie van de longen met aspergillus
aspiratiepneumonie
verslikpneumonie
astma bronchiale
aandoening van de bronchiën, gekenmerkt door paroxysmale kortademigheid met verlengd expirium
atelectase
samenvallen van longweefsel
bronchiëctasieëen
abnormale verwijding van de bronchiën
bronchioli
kleine bronchi
bronchitis
ontsteking van de bronchiën
bronchografie
röntgencontrastonderzoek van de bronchiën met behulp van contraststof
bronchoscopie
het inwendig inspecteren van de bronchiën met behulp van een bronchoscoop
bronchus
luchtpijp
carcinogeen
kankerverwekkend
cartilago
kraakbeen
caverne
holte die onstaat door verweking van weefsel
chondroom
benigne tumor uitgaande van het kraakbeen
cilia
trilharen
comprimeren
samendrukken
cyanose
blauwverkleuring van de huid als gevolg van een toename van de hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed
diafragma
middenrif
diffusie
proces waarbij moleculen zich verplaatsen door een scheiding als gevolg van concentratieverschil
dyspnoe
kortademigheid
emfyseem
aandoening van de longen waarbij de alveoli worden aangetast en deze irreversibel zijn vergroot, met een afname van de oppervlakte van de alveolaire membranen
expiratie
uitademing
farynx
keelholte
fibrotisch
met bindweefsel
hematogeen
via het bloed
hemoptoë
ophoesten van bloed
hyperpnoe
diepere en frequente ademhaling
hypersecretie
te veel slijmafscheiding
hypoplasie
wel aanleg van een orgaan, onvoldoende uitgroei
inspiratie
inademing
intercostaal
tussen de ribben
intracutaan
in de huid
irreversibel
onomkeerbaar
kyfose
verkromming van de wervelkolom naar achteren
larynx
strottenhoofd
lobectomie
het verwijderen van een lob
lobus
kwab
longfibrose
aandoening waarbij het bindweefsel in de longen toeneemt
longhilus
longpoort, de plaats waar de bloed- en lymfvaten de long binnentreden
lymfogeen
via de lymf
mediastinoscopie
het inwendig inspecteren van het mediastinum met behulp van een endoscoop
mediastinotomie
openen vna het mediastinum
mesothelioom
maligne tumor uitgaande van de pleura
mitosen
celdelingen
mucoviscidose
cystic fibrosis, autosomaal dominante ziekte die wordt gekenmerkt door een afgifte van taai slijm door alle externe klieren van het lichaam
pleura
longvlies
pleuritis
ontsteking van de pleura
pneumoconiose
stoflong, aandoening als gevolg van een reactie op inademing van stoffen die giftig zijn voor de longen
pneumonectomie
het verwijderen van een long
pneumonie
longontsteking
pneumothorax
aanwezigheid van lucht in de pleuraholte
poststenotisch
achter de stenose (=vernauwing)
productieve hoest
hoesten gepaard met sputum opgeven
residu
hier: de hoeveelheid lucht die achterblijft na maximale uitademing
rhonchi
bijgeruis bij het ademgeruis als gevolg van vernauwde bronchi
scoliose
abnormale zijwaartse verkromming van de wervelkolom
segmentresectie
het verwijderen van een longsegment
spasme
kramp van spierweefsel
spirometrie
longfunctieonderzoek
sputum
slijm uit de lagere luchtwegen
status astmaticus
aanval van astma bronchiale die niet door de gebruikelijke therapie kan worden opgeheven
subcutaan
onder de huid
tachypnoe
versnelde ademhaling
trachea
luchtpijp
tractus respiratorius
ademhalingsstelsel
ventilatie
toevoer van verse lucht en afvoer van afgewerkte lucht
vitale capaciteit
de hoeveelheid lucht die men maximaal kan in- en uitademen