Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/127

Click to flip

127 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
abces
afgekapselde hoeveelheid pus
a h p
aëroob
in de aanwezigheid van zuurstof
i d a v z
allergie
overgevoeligheid
anaëroob
zonder de aanwezigheid van zuurstof
z d a v z
anaplasie
het onstaan van ongedifferentieerd weefsel
h o v o w
anorexie
geen eetlust
antidotum
tegengif
atrofie
het kleiner worden van weefsel of cellen
h k w v w o c
bradycardie
verlangzaamd hartritme
v h
calor
warmte
carcinoom
maligne tumor uitgaande van epitheelweefsel
m t u v ew
chemisch
scheikundig
congenitaal
aangeboren
constitutie
gestel
contractuur
dwangstand
ds
deficiëntie
tekort
diabetes mellitus
suikerziekte
differentiatie
uitrijping (van cellen en weefsels)
u (v c e w)
dolor
pijn
endogeen
van binnenuit
v b
epidemie
snelle toename van het aantal ziektegevallen in een gebied, gevolgd door een afname
s t v h a zg i e g, g d e a
etiologie
leer van de ziekteoorzaken
l v d zo
exogeen
van buitenaf
extracellulair
buiten de cel
fagocytose
het opnemen van vaste deeltjes (zoals bacteriën) in het cellichaam
h o v v d (z b) i h cl
flegmone
diffuus uitbreidende ontsteking
d u o
functio laesa
verstoorde functie
v f
fysisch
natuurkundig
hemofilie
bloederziekte
hyperemie
verhoogde doorbloeding
v db
hyperplasie
toename van het aantal cellen
t v h a c

plaats er hier nog een en daar en hier en daar, meer meer meer....
hypertrofie
toename van de celgrootte
t v d cg

trofee: the biggest cell in the universe!
hypoxie
zuurstoftekort
infectie
ontsteking als gevolg van necrose door micro-organismen
o a g v n d m-o
intracellulair
in de cel
leukocyten
witte bloedcellen
leukocytose
verhoogd aantal leukocyten in het bloed
v a l i h b
lymfadenitis
ontsteking van de lymfklieren
o v d lk
lymfangitis
onsteking van de lymfbanen
o v d lb
malaise
ziektegevoel
mentaal
geestelijk
metaplasie
verandering van de differentiatie van weefsel
v v d d v w
metastaseren
uitzaaien van een tumor
u v e t
mitose
celdeling
cd
multicausaal
veroorzaakt door meer factoren
v d m f
mutatie
verandering in genetisch materiaal
v i g m
necrose
weefselversterf
orthese
apparaat ter ondersteuning van een lichaamsfunctie
a t o v e lf
pathogenese
de wijze waarop een ziekte ontstaat
d w w e z o
pathologie
ziekteleer
porte d'entrée
toegangsweg
predispositie
aanleg voor een aandoening
a v e a
progressief
in toenemende mate
prothese
apparaat ter vervanging van een lichaamsdeel
a t v v e l
resorberen
opnemen
retardatie
achtergebleven ontwikkeling
a o
reversibel
omkeerbaar
rubor
roodheid
sarcoom
maligne tumor uitgaande van bindweefsel
m t u v b
sepsis of septikemie
aanwezigheid en vermeerdering van mircro-organismen in de bloedbaan
a e v v m-o i d b
shock
tekort aan circulerend bloedvolume
t a c bv
solitair
op zichzelf staand
o z s
steriel
geen micro-organismen aantoonbaar
g m-o a
substitutie
vervanging
tachycardie
versneld hartritme
tachypneu
versnelde ademhaling
toxine
giftige stof
toxisch
giftig
trauma
verwonding
traumatoloog
specialist die zich bezighoudt met de behandeling van verwondingen
trisomie
aanwezigheid van drie chromosomen van een soort
a v d c v e s
tumor
zwelling
virulentie
het vermogen van een pathogeen micro-organisme tot het verwekken van ziekte
exotoxinen
worden door levende bacteriën afgescheiden
endotoxinen
komen vrij uit dode bacteriën
pathofysiologie
bestudeert de gevolgen van een ziekte op het functioneren van het lichaam
b d g v e z o h f v h l
Ziekte van Duchenne
erfelijke spierziekte bij jongens met een progressief verloop
e s b j m e p v
chromosoom
erfelijkheidsdrager
ed
7 processen/stoornissen die aan ziekte ten grondslag kunnen liggen (10)
1. ontstekingsprocessen
2. groeistoornissen (tumoren)
3. congenitale stoornissen (erfelijke stoornissen en ontwikkelingsstoornissen)
4. immunologische stoornissen
5. stofwisselingsstoornissen
6. trauma's en vergiftigingen
7. degeneratieve processen
1. op
2. gs (t)
3. c s
4. i s
5. ss
6. t e v
7. d p
2 soorten congenitale stoornissen
1. erfelijke aandoeningen
2. ontwikkelingsstoornissen
1. e a
2. os
5 verschijnselen bij een lokale ontstekingsreactie
1. warmte - calor
2. roodheid - rubor
3. pijn - dolor
4. zwelling - tumor
5. gestoorde functie - functio laesa
1. w
2. r
3. p
4. z
5. g f
algemene ontstekingsreactie
1. koorts
2. tachycardie
3. leukocytose
4. antilichamen
5. malaise
6. anorexie
1. k
2. t
3. l
4. a
5. m
6. a
steriele ontsteking onstaat door:
fysische of chemische factoren, zoals verbranden of bevriezen en de inwerking van logen en zuren.
f of ch f,
z v of b en de i van l en z
secundaire infectie
een alsnog geïnfecteerde steriele ontsteking
een a g s o
4 soorten micro-organismen
1. bacteriën
2. virussen
3. parasieten
4. schimmels
1. b
2. v
3. p
4. s
kinderverlamming
poliomyelitis anterior acuta
p a a
aids
acquired immune deficiency syndrome
pathogeen
ziekmakend
kenmerk aërobe bacteriën
gedijen in zuurstofrijke omgeving
kenmerk anaërobe bacteriën
gedijen in een zuurstofarme omgeving
passieve immunisatie
het injecteren van kant-en-klare antilichamen
cellen van uitgerijpt weefsel zijn...
niet meer in staat te delen.
kenmerken benigne tumor
1. De cellen behouden hun normale aspect en functie,
2. en vermeerderen zich mooi afgekapseld binnen het orgaan (Zaaien zich niet uit)
3. beperkt zich meestal tot een soort cellen.
voorbeelden benigne tumoren
soort 1: 3 voorbeelden
soort 2: 1 voorbeeld
1. Massieve tumoren:
lipoom (vettumor)
myoom (spiertumor)
papillomen (gezwellen van de huid, bestaan uit meer dan een soort cellen)
2. cysten (arthromacyste)
cyste
tumor onstaan doordat klierweefsel zijn afscheidingsproduct niet meer kan afvoeren:
artheroomcyste (uit een haarfollikel en gevuld met een vettige substantie)
lipoom
vettumor
myoom
spiertumor
papilloom
huidtumor
3 dingen die mutaties in chromosomen bevorderen in een foetus
1. leeftijd moeder
2. ioniserende straling (röntgenstraling bijv. kan breuken veroorzaken)
3. diverse chemische stoffen
Down syndroom
trisomie van chromosoom 21
3 oorzaken congenitale afwijkingen
1. erfelijke aandoening
2. stoornis tijdens de ontwikkeling (softenon, ioniserende straling, alcohol, drugs)
3. stoornis tijdens de geboorte (hypoxie)
aantal chromosomenparen
23
chromosomen vrouwlijk en mannelijk
vrouwlijk = xx
mannelijk = xy
chromosomen zijn opgebouwd uit...
genen
de stofwisseling is een verzameling processen die plaatsvindt bij de: (4)
Hierbij worden voedingsstoffen... (4)
1. opbouw
2. afbraak
3. instandhouding van de weefsels
4. productie van energie

1. opgenomen
2. omgezet
3. over de weefsels verdeeld
4. waarna de afbraakproducten weer uitgescheiden worden
stofwisseling gebeurt met behulp van .... en onder invloed van ....
enzymen (eiwitten)
hormonen
Stofwisselingsstoornissen kunnen optreden bij: (4)
1. enzymstoornis
2. verstoorde voedselopname
3. hormonale stoornis
4. deficientiëziekten
stapelingsziekten berusten op:
een erfelijk tekort aan een cellulair enzym
diabetes mellitus berust op
een verstoring van het hormoon insuline
mogelijke oorzaken hyperlipoproteïnemie: (3)
1. erfelijk
2. hormonale stoornis (bijv. diabetes mellitus)
3. te hoge vetinname uit het voedsel
hyperlipoproteïnemie
verhoogd vetgehalte in het bloed
deficiëntieziekten komen voor als: (3), en ontstaan door: (3)
ziekten
lichamelijke afwijkingen
geestelijke afwijkingen

1. voedingsdeficiëntie
2. enzymdeficiëntie waardoor de patiënt bepaalde stoffen niet om kan zetten
3. het volledig ontbreken van een bepaald enzym waardoor de patiënt bepaalde stoffen niet in zijn lichaam op kan nemen. (gevolg: spijsverteringsklachten en gebrek aan de niet-geresorbeerde stof)
voorbeelden voedingsdeficiëntieziekten (3)
ijzergebreksanemie (ijzertekort)
beri-beri (vitamine B tekort)
rachitis (= een botziekte) (vitamine D tekort)
pernicieuze anemie kan ontstaan door:

wordt bestreden met:
operatief verwijderen van (een deel van) de maag, waardoor vitamine B12 niet meer geresorbeerd kan worden.

regelmatige vitamine B12 injecties
immuundeficiëntie

uit zich meestal door:
het immuunsysteem reageert onvoldoende op lichaamsvreemde stoffen
infecties die bij gezonde mensen niet optreden, longontstekingen met parasieten en schimmelinfecties van de darmen (zg. opportunistische infecties)
auto-immunologische reactie
het lichaam herkent de weefsels niet meer als eigen weefsel en reageert met het vormen van antistoffen die gericht zijn tegen lichaamseigen weefselonderdelen
allergische reacties zijn een teken dat...
het immuunsysteem te sterk reageert, het is overgevoelig
voorbeelden auto-immuunziekten
collageenziekten zoals:
lupus erythematodes
rheumatoide arthritis
wond
de continuïteit van het weefsel is verstoord (huid of inwendig weefsel)
belangrijkste complicatie bij wonden:

bij genezen wonden:
infectie

contractuur
soorten bloedingen (3)
1. arteriële bloedingen
2. veneuze bloedingen
3. capillaire bloedingen
geweld in traumatologie (2)
scherp geweld (messteek)
stomp geweld (autostuur in buik bij verkeersongeluk)(huid blijft intact maar inwendige bloedingen zeer goed mogelijk)
oorzaken van shock (3)
1. ernstig in- of uitwendig bloedverlies
2. uitdroging (braken of brandwonden)
3. hartfunctiestoornissen (hartinfarct of hartritmestoornis) (voldoende bloed aanwezig, maar wordt niet rondgepompt)
gevolgen shock (6)
1. hersenen, hart, longen krijgen bloed toegevoerd
2. vaatgebieden van huid, spieren, maagdarmkanaal worden afgesloten
3. tachycardie (alleen bij bloedverlies)
4. tachypneu
5. huid wordt bleek en klam
6. patiënt is moe en angstig
anabole fase
celopbouw is groter dan de afbraak
metabole fase
opbouw en afbraak zijn met elkaar in evenwicht
katabole fase
afbraak van cellen is groter dan de opbouw (leidt tot degeneratie verschijnselen)